ترانه آروم و قشنگ  شب بخیر گل (Buonanotte Fiorellino) از فرانچسکو د گرگوری (Francesco de Gregori)

 

 ترانه آروم و قشنگ  شب بخیر گل (Buonanotte Fiorellino) از فرانچسکو د گرگوری (Francesco de Gregori)، تقدیم به خوانندگانی که این موقع شب بی‌خوابی سرشون زده و اومدن اینجا!

 

 

 

Buonanotte buonanotte amore mio

شب بخیر، شب بخیر عشق من

buonanotte tra il telefono e il cielo

شب بخیر میون تلفن و آسمون

ti ringrazio per avermi stupito

ازت ممنونم به خاطر متحیر کردنم

per avermi giurato che e’ vero

به خاطر سوگندی که واقعیه

il granturco nei campi e’ maturo

غله تو مزارع رسیده

ed ho tanto bisogno di te
و خیلی محتاجتم

la coperta e’ gelata e l’estate e’ finita
روانداز یخ زده و تابستون تموم شده.

buonanotte questa notte e’ per te.
شب بخیر این شب مال توئه

Buonanotte buonanotte fiorellino
شب بخیر، شب بخیر گل کوچولو

Buonanotte tra le stele e la stanza
شب بخیر میون ستاره و اتاق

per sognarti devo averti vicino
واسه خواب دیدنت باید نزدیکت باشم

e vicino non e’ ancora abbastanza
و فاصله هنوز به اندازه کافی نزدیک نیست

ora un raggio di sole si e’ fermato
حالا یه پرتو آفتاب وایستاده

proprio sopra il mio biglietto scaduto
درست روی بلیط باطله من

tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di te’
میون دونه برف‌ها و برگ‌های چایی تو

Buonanotte questa notte e’ per te.
شب بخیر این شب مال توئه

Buonanotte Buonanotte monetina
شب بخیر، شب بخیر سکه کوچولو

Buonanotte tra il mare e la pioggia
شب بخیر میون دریا و بارون

la tristezza passera’ domattina
فردا صبح غم و اندوه می‌گذره

e l’anello restera’ sulla spiaggia
و حلقه رو ساحل باقی می‌مونه

gli uccellini nel vento non si fanno mai male
پرنده های کوچولو تو باد کارشون اصلا بد نیست

hanno ali piu’ grandi di me
بال‌های بسیار بزرگی به من میدن

e dall’alba al tramonto
و از طلوع تا غروب

sono soli nel sole
تو آفتاب تنها هستند

Buonanotte questa notte e’ per te
شب بخیر این شب مال توئه