ترانه شب بخیر Buonanotte از توتو کوتونیو

ترانه قشنگ Buonanotte از توتو کوتونیو (Toto Cutugno) تقدیم به محسن عزیز که اونو به ما معرفی کرد .

This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

E buonanotte, buonanotte a chi non riesce a prender sonno
و شب به خیر، شب بخیر به کسی که نمی‌تونه بخوابه

E buonanotte, buonanotte a chi insegue un’altro sogno
و شب بخیر، شب بخیر به کسی که خواب دیگه ای رو دنبال می‌کنه

E buonanotte al sole che spegne la luce e va a dormire senza me
و شب بخیر به خورشیدی که چراغ رو خاموش می‌کنه و بی من به خواب میره

E buonanotte buonanotte amore buonanotte a te…
و شب بخیر، شب بخیر عشق من، شب بخیر به تو…


E buonanotte, buonanotte a chi ha chiuso gia’ la porta
و شب بخیر، شب بخیر به کسی که از قبل درو بسته

E buonanotte, buonanotte a chi e’ fuori un altra volta
و شب بخیر، شب بخیر به کسی که بازم بیرونه

E buonanotte al mare che al buio ha paura e le lampare accende gia’
و شب بخیر، به دریایی که از تاریکی می‌ترسه و فانوس های دریایی رو روشن می‌کنه

E buonanotte, buonanotte amore e a chi ti viziera’…
و شب بخیر، شب بخیر عشق من و کسی که تو رو تباه کرد…

Giu’ per le scale
پائین پله ها

E’ gia’ finita la domenica
یکشنبه از قبل تموم شده

Ma un’altro giorno nascera’ per noi
اما یه روز دیگه واسه ما متولد میشه

Se tu lo vuoi…
اگه تو بخوای…

Lungo la strada
تو طول خیابون

Un vecchio con la fisarmonica
یه پیرمرد با آکاردئون

La tua finestra guardero’
به پنجره ات نگاه می‌کنم

Finche’ una luce ci vedro’…
تا اینکه نوری ببینم…
E buonanotte, buonanotte a chi ne fuma ancora una
و شب بخیر، شب بخیر به کسی که باز یه سیگار دیگه می‌کشه

E buonanotte, buonanotte a chi si sposa con la luna
و شب بخیر، شب بخیر به کسی که با ماه عروسی می‌کنه

E buonanotte al cielo che accende le stelle mentre dorme la citta’
و شب بخیر به آسمون که وقتی شهر خوابیده ستاره ها رو روشن می‌کنه

E buonanotte, buonanotte amore a chi ti scaldera’
و شب بخیر، شب بخیر عشق من و کسی که گرمت میکنه

E buonanotte amore che nel buio fra le lenzuola stai cercando me
و شب بخیر عشق من که تو تاریکی میون ملافه (تخت خواب) دنبال من می‌گردی

E buonanotte, buonanotte amore, buonanotte a te
و شب بخیر، شب بخیر عشق من، شب بخیر به تو…

In quel portone
پشت در خونه

Al terzo piano c’e’ Veronica
تو طبقه سوم ورونیکاست

Chissa’ se dorme oppure no
کسی که می‌دونه چه بخوابه یا نه

Per me un angelo e’…
واسه من یه فرشته اس…

Una canzone Suonata da una fisarmonica
یه ترانه که از آرکاردئون نواخته میشه

A casa solo tornero’
تنها به خونه برمی‌گردم

Ma nei miei sogni io ti avro’…
اما تو رویاهام تو رو دارم…

E buonanotte, buonanotte a chi si tuffa dentro il letto
و شب بخیر، شب بخیر به کسی که تو تختخواب می غلطه

E buonanotte, buonanotte a chi in amor non ha rispetto
و شب بخیر، شب بخیر به کسی که تو عشق احترام و آبروئی نداره

E buonanotte al cuore che al buio si gonfia come il mare e scoppiera’
و شب بخیر به قلبی که مثل دریا تو تاریکی میتپه و منفجر میشه

E buonanotte, buonanotte amore a chi ti svegliera’
و شب بخیر، شب بخیر عشق من و کسیکه بیدارت می‌‌کنه

E buonanotte amore che nel buio fra le lenzuola stai cercando me
و شب بخیر عشق من که تو تاریکی میون ملافه (تخت خواب) دنبال من می‌گردی

E buonanotte, buonanotte amore, buonanotte a te
و شب بخیر، شب بخیر عشق من، شب بخیر به تو