ترانه "وضعیت سرزمین ما خوب نیست" از آدریانو چلنتانو

 

این ترانه زیبا از آدریانو چلنتانو (Adriano Celentano) رو هم تقدیم می‌کنم به محسن عزیز .

همون طوری که بارها گفتم این جور ترانه ها فقط و فقط مربوط به ایتالیاست و هیچ ربطی به ما نداره. ما که از این بچه بازی‌ها و مشکلات پیش پا افتاده نداریم . با این حال امیدوارم مواردی که تو این ترانه گفته میشه باعث اتحاد و یکپارچگی ما هم بشه.

La situazione politica non è buona
وضعیت سیاسی، خوب نیست

la situazione economica non è buona
وضعیت اقتصادی، خوب نیست

la situazione del mio lavandino non è buona
وضعیت دستشویی من، خوب نیست

la situazione del mio amore non è buona
وضعیت عشق من، خوب نیست

Da me a te
از من به تو (نصیحت)


qualcosa che ci unisce…c’è!
چیز هایی که ما رو متحد می‌کنه…وجود داره

Come l’aria che respiriamo,
مثل هوایی که تنفس می‌کنیم

come il figlio che aspettiamo,
مثل پسری که انتظارشو می‌کشیم

come la donna che ammiriamo,
مثل زنی که می‌پسندیم

e il sorriso che dedichiamo,
و لبخندی که بهش می‌زنیم

e ogni torto che facciamo,
و هر اشتباهی که می‌کنیم

e l’amore che ora abbiamo…
و عشقی که حالا داریم…

La situazione internazionale non è buona
وضعیت بین المللی، خوب نیست

la situazione di mia sorella non è buona
وضعیت خواهر من، خوب نیست

la situazione dei piccoli cani non è buona
وضعیت سگ‌های کوچیک، خوب نیست

la situazione, la mia situazione non è buona…
وضعیت، وضعیت من، خوب نیست

Da me a te
از من به تو (نصیحت)

qualcosa che ci unisce…c’è!
چیز هایی که ما رو متحد می‌کنه…وجود داره!

La situazione di mia sorella….non è buona!!!
وضعیت خواهر من، خوب نیست

La situazione politica non è buona
وضعیت سیاسی، خوب نیست

la situazione spaziale non è buona
وضعیت فضایی، خوب نیست

la situazione della nostra terra non è buona
وضعیت سرزمین ما خوب نیست

la situazione dei miei capelli non è buona
وضعیت موهای من، خوب نیست

La situazione internazionale non è buona
وضعیت بین المللی، خوب نیست

la situazione dell’acqua non è buona
وضعیت آب، خوب نیست

la situazione quando mi baci non è buona
وضعیت، وقتی منو بوس می‌کنی، خوب نیست

ma la più grande sciagura sono gli architetti
اما بزرگترین بدبختی، معمارها هستند

Da me a te
از من به تو (نصیحت)

qualcosa che ci unisce…c’è!
چیز هایی که ما رو متحد می‌کنه…وجود داره!

come la casa che costruiamo,
مثل خونه ای که می‌سازیم

come la terra che calpestiamo,
مثل زمینی که زیر پا لگد می‌کنیم

come la notte in cui dormiamo,
مثل شب که می‌خوابیم

come la notte che non dormiamo,
مثل شب که نمی‌خوابیم

e l’emozione che inventiamo,
مثل شور و احساسی که می‌سازیم

la primavera che immaginiamo,
بهاری که تصور می‌کنیم