درس سی و سوم

Trentatreesima Lezione

 

In ferrovia

Il conduttore: Scusi, signora, è vietato di introdurre i cani negli scompartimenti.

La signora: Lo so, ma non dice l’avviso che è vietato di introdurre le cagne. questo non è un cane,è una cagna!

 

Una signora ad un forestiere

Noti come corre veloce il telegrafo in Italia!

Questo telegramma viene da Napoli, ed ha ancora la gamma fresca!

 

Cavalleria…rusticana

Giacomo, è quella la madre dei maialini che mi avete fatta vedere una quindicina di giorni fa?

Sì, signorina Margherita.

E i piccini stanno bene? ingrassano?

Stanno benissimo, ingrassano e si fanno ogni giorno sempre più belli… come lei!

 

 

درس سي و سوم

 

در راه آهن!

راننده: ببخشيد خانم، داخل كردن سگها (I cani) در كوپه ها ممنوع است.

خانم: مي‌دانم. اما اخطار نمي‌گويد كه داخل كردن ماده سگها (Le cagne) ممنوع است. اين سگ نر (Cane) نيست، يك ماده سگ (Cagna) است!

 

يك خانم به يك نفر غريبه:

ملاحظه كنيد كه تلگراف در ايتاليا چقدر به سرعت حركت مي‌كند!

اين تلگرام از ناپل مي‌آيد و هنوز چسب آن خشك نشده است!

 

تعارف دهاتي:

جاكومو (ژاك)، آيا اين مادر همان بچه خوك‌هايي است كه پانزده روز پيش به من نشان داديد؟

بله،مادموازل (دوشيزه) مارگريت.

بچه خوكها خوب هستند؟ چاق مي‌شوند؟

خيلي خوبند، چاق مي‌شوند و هر روز زيباتر از قبل مي‌شوند…مانند شما!

 

لغات و اصطلاحات:

سي و سوم

Trentatreesimo

سي و سه

Trentatrè

مي‌دانم

So

دانستن

Sapere

مي‌دود

Corre

دويدن

Correre

مي‌آيد

Viene

آمدن

Venire

دارد

Ha

داشتن

Avere

مي‌كند

Fa

كردن

Fare

داريد

Avete

داشتن

Avere

هستند

Stanno

بودن

Stare

فربه مي‌شوند

Ingrassano

فربه شدن

Ingrassare

مي‌شوند

Si fanno

شدن

Farsi=Fare si

ملاحظه كنيد

Noti

ملاحظه كردن

Notare

ممنوع – قدغن

Vietato

قدغن كردن

Vietare

كرده

Fatto

كردن

Fare

راننده

Conduttore

راندن

Condurre

اعلان – اخطار

Avviso

اعلام و اخطار كردن

Avvisare

داخل كننده

Introduttore

داخل كردن

Introdurre

سگ‌هاي نر

Cani

سگ نر

Cane

سگهاي ماده

Cagne

سگ ماده

Cagna

تلگرام

Telegramma

تلگراف

Telegrfo

مادر

Madre

چسب

Gomma

روستايي – دهاتي

Rusticano-a

ادب، تعارف

Galanteria

بچه خوك

Maialino

خوك

Maiale

غريبه – مهمان

Forestiere

بچه خوك

Maialini

بچه هاي يك حيوان

I piccini d’un animale

كوچك، بچه كوچك

Piccino-a

خيلي خوب

Benissiomo

خوب

Bene

سريع

Veloce

تازه

Fresco-a

هميشه

Sempre

هر

Ogni

Dei=Di i

چگونه، مانند

Come

حرف تعريف جمع جلوي S ناخالص

Gli

حرف تعريف مفرد جلوي S ناخالص

Lo

جلوي S ناخالص جمع

Negli= In gli

جلوي S ناخالص مفرد

Nello=In lo

 

 

ممنوع – قدغن

Vietato

استعمال دخانيات ممنوع

Vietato fumare

پارك اتومبيل ممنوع

Vietato il posteggio

شدن:

Fare:

يكسال است كه- يكسال پيش

Un anno fa

سه سال است كه

Tre anni fa

سه ماه است كه…

Fanno tre mesi che…

دو و دو ميشود چهار

Due e due fanno Quattro

كم زياد، مي‌شود بسيار (قطره قطره جمع …)

Molti pochi fanno un assai

عاقل باش!

Fa giudizuo!

شدن – گرويدن:

Farsi:

شب است – شب فرا مي‌رسد

Si fa notte

روز است

Si fa giono

دير است

Si fa tardi

رنگش پريد – رنگ پريده شد

Si face pallido

نشان دادن:

Far vedere:

به من نشان مي‌دهد

Mi fa vedere

به من نشان داده ايد (حالت رسمي)

Mi ha fatto vedere (Lei)

به من نشان داده ايد (حالت خودماني)

Mi avete fatto vedere (Voi)

هر

Ogni:

هر فرد مملكت بايد از قوانين اطاعت كند

Ogni cittdadino deve ubbidire alle leggi.

به هر حال – به هرصورت

Ad ogni modo

هربار

Ogni volta

به هر قيمت

Ad ogni costo

هركسي – هر شخصي

Ogni persona

هر چيز

Ogni cosa

هر روز

Ogni giorno

هر هشت روز

Ogni otto giorni

هر پنج هفته

Ogni cinque settimane

Come:

مثل من، مثل تو، مثل او

Come me, Come te, Come lui

مردي چون تو

Un uomo come te

مانند برادري براي اوست

È come suo fratello

مثل گرگي مي‌خورد

Mangia come un lupo

چقدر گران است!

Come è caro!

شما چقدر بزرگ هستيد!

Come siete grande!

چقدر قشنگ است!

Come è bello!

آدم اينجا چقدر خوش است!

Come si sta bene qui!

(براي مقايسه به كار ميرود)

Così…Come

بزرگ به اندازه تو

Così grande come te

اونقدر كه تصور مي‌كنند ثروتمند نيست

Non è così ricco come si crede

همونطور است كه من مي‌گفتم

È come dicevo io

درست همانطور كه مي‌گفتي

È proprio come dicevi tu.

همانطور است كه به تو مي‌گفتم

È come ti dicevo

همانطور كه همه مي‌كنند

Come fanno tutti

او را مانند پدرم دوست دارم

L’amo come se fosse mio padre

مثل اينكه فرزندم باشد

Come se fosse mio figlio

من مادرم و به عنوان مادر مي‌توانم حرف بزنم

Sono madre e come tale, posso parlare

چه! شما نرفته ايد!

Come! Nonsiete partito!

چطور! تو هنوز اينجايي؟

Come! Sei ancora qui!

چطور، چه فرموديد؟

Come?

چطوريد؟

Come sta?

چه بايد كرد؟

Come fare?

نمي‌دانم چطور

Non so come.

چطور و چگونه

Il come

هميشه:

Sempre:

براي هميشه

Per sempre

او همچنان در پاريس است

È sempre a Parigi

او هنوز زنده است

È sempre vivo

بيش از پيش

Sempre più

 

توضيحات

 

تمرين

 

کامل می‌شود…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *