وقتی می‌بینید دارم ترانه می‌ذارم، یعنی اینکه می‌خوام ایتالیایی بخونم… اما حوصله اشو ندارم و آهنگ گوش میدم تا حسش بیاد و برم دنبال درسا…

نیناننا یکی از ترانه های قشنگی بود که وحیده عزیز واسه ترجمه پیشنهاد کرد. منم دیدم متن و ریتم قشنگی داره، گفتم چشم.

پس این شما و اینم Ninna nanna از خانم Mariangela که تو سن رموی پارسال خونده.


This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

Ninna nanna ninnaò questo amore a chi lo do?
نیناننا نین نو این عشق رو به کی بدم؟


Lo do a te finché vivrò solo te io amerò
به تو می‌دمش، تا زنده ام فقط تو رو دوست خواهم داشت.


Ninna nanna ninnaò questo amore a chi lo do
نیناننا نین نو این عشق رو به کی بدم؟

Lo do a te finché vivrò e a nessun altro lo darò
به تو می‌دمشم، تا زنده ام و به هیچکس دیگه نخواهم داد.


Lo darò alla tua dolcezza quando tu mi parlerai
به شیرین بودنت خواهم داد، وقتی با من حرف میزنی


Ad ogni bacio ogni carezza che tu mi regalerai
به هر بوسه و هر نوازشی که به من هدیه می‌کنی


Lo darò ai tuoi desideri quando a te mi stringerai
به هر هوسی، وقتی منو به آغوش می‌کشی


Lo darò a tutti i tuoi sogni che con me dividerai
به تمام رویاهات که با من تقسیم می‌کنی


E se vuoi farti un’idea di quanto è grande questo amore
و اگه بخوای از اینکه این عشق چقدر بزرگه ایده ای داشته باشی


Alza gli occhi verso il cielo e preparati a volare
چشماتو به سمت آسمون بلند کن و اماده پرواز شو


E quando sarai arrivato sul pianeta più lontano
و وقتی به دورترین سیاره رسیدی


Quello è il raggio del mio amore ora sai quanto ti amo
اونجا پرتو عشق منه. حالا می‌دونی چقدر عاشقتم
Sognami amore mio
تصورم کن عشق من


Ti coccolerò
در آغوش می‌کشمت


Sognami amore mio
تصورم کن عشق من


lo ti riscalderò
گرم نگه ات میدارم


E come in una favola
و مثل داستان‌ها


Con un bacio ti sveglierò
با بوسه ای بیدارت می‌کنم


Dormi amore nel mio letto dormi qui tutta la notte
عشق من تو تختم بخواب، تموم شب رو اینجا بخواب


E se sarà una notte fredda tu mi stringerai più forte
و اگه شب سردی باشه تو منو محکمتر بغل می‌کنی


E quando poi sarà l’inverno io non me ne accorgerò
و اگه زمستون بیاد، نمی‌خوام متوجه اش بشم


Sembrerà già primavera quando mi risveglierò
وقتی بیدار بشم به نظرم خواهد اومد که قبلا بهار شده


Ninna nanna ninnaò quando mi risveglierò
نیناننا نین نو وقتی بیدار بشم


Ninna nanna ninnaò quando mi risveglierò
نیناننا نین نو وقتی بیدار بشم

Ninna nanna ninnaò guarda fuori come piove
نیناننا نین نو نگاه کن بیرون چه بارونی میاد

Ninna nanna ninnaò amore mio non te ne andare
نیناننا نین نو عشق من نرو

Ninna nanna ninnaò si lo so che è già mattinò
نیناننا نین نو آره میدونم که صبح شده


Ninna nanna ninnaò resta qui stammi vicino
نیناننا نین نو اینجا نزدیک من بمون