برایم بنویس  Scrivimi )

scrivimi

کریسمس ۲۰۰۵، رنزو آلبرو و روبرتو بنینی در حال اجرای این ترانه


Quando tu sei partita
M’hai donato una rosa
Oggi è triste sfiorita
Come questo mio cuore’
L’ho bagnata di pianto
Per ridarle la vita
Ma il tuo amore soltanto
La può far’ rifiorire’

وقتی که تو رفتی،

گل سرخی به من دادی که،

امروز پژمرده و غمگین است.

همانند این قلب من.

با اشک هایم آبیاریش کردم،

تا دوباره زنده اش کنم،

اما تنها عشق تو،

قادر است دوباره شکوفایش کند.

Amore scrivimi, non lasciarmi più in pena
Una frase un rigo appena
Calmeranno il mio dolore’
Sarà forse l ‘addio
Che vuoi dare al cuore mio
Scrivimi, non lasciarmi così

برایم بنویس عشق من، بیش از مرا در درد و رنج رها نکن.

تنها یک کلمه، یک جمله،

درد مرا آرام خواهد کرد.

شاید می‌خواهی خداحافظی کنی،

که می‌خواهی قلبم را باز دهی.

برایم بنویس، مرا اینگونه رها نکن.

Tu non scrivi e non torni
Ti sei fatta di gelo
Così passano i giorni
Senz’amore per me
Mentre folle ti chiamo
Forse un’altro ti bacia
Ed io solo che t’amo
Devo pianger’ per te

چیزی نمی‌نویسی و باز نمی‌گردی.

مانند یخ سرد شده ای.

روزها چنین می‌گذرد،

بدون عشقی به من.

درحالی که من دیوانه وار صدایت می‌زنم،

شاید دیگری را می‌بوسی.

و من، تنها کسی که دوستت دارم،

باید برایت گریه کنم.

Amore scrivimi, non tenermi più in pena
È tua madre che mi scrive
Che tu sposi un gran’ signore’
Questo gelido addio
È un insulto al’amor’ mio
Scrivimi, se felice sei tu
Scrivimi, non lasciarmi così…

برایم بنویس عشق من، بیش از مرا نگران نگذار

این مادر توست که برایم می‌نویسد،

می‌گوید با مرد ثروتمندی ازدواج کرده ای.

این خداحافظی سرد،

توهین به عشق من است.

برایم بنویس، اگر خوشبخت هستی.

برایم بنویس، مرا اینگونه رها نکن…