ترانه های L’arcobaleno و Angel از آدریانو چلنتانو (Adriano celentano).

 

فرشته

 

رنگین کمان (L’arcobaleno):

Io son partito poi cosi d’improvviso

من ناگهانی رفتم

che non ho avuto il tempo di salutare

طوری که زمانی برای خداحافظی نداشتم

istante breve ma ancora piu breve

لحظات کوتاه است و حتی کوتاه‌تر

se c’e una luce che trafigge il tuo cuore

اگر نوری است که در قلبت نفوذ می‌کند،

L’arcobaleno e il mio messaggio d’amore

رنگین کمان پیام عشق من است

puo darsi un giorno ti riesca a toccare

شاید بتوانی روزی لمسش کنی

con i colori si puo cancellare

با رنگ‌ها می‌تواند

il piu avvilente e desolante squallore

اغلب دردهای دلسرد کننده و تحقیر آمیز را پاک کند

Son diventato sai il tramonto di sera

می‌دانی، غروب شب شده ام،

e parlo come le foglie d’aprile

و مانند برگ های آوریل حرف می‌زنم،

e vivro dentro ad ogni voce sincera

و درون هر صدای بی ریائی زندگی می‌کنم،

e con gli uccelli vivo il canto sottile

و با پرندگان ترانه لطیفی اجرا می‌کنم

e il mio discorso piu bello e piu denso

و گفته هایم بسیار زیبا و انبوه است

esprime con il silenzio il suo senso

احساسش را با سکوت بیان می‌کنم

Io quante cose non avevo capito

چیزهایی را نمی‌فهمم،

che sono chiare come stelle cadenti

که مانند شهاب ها واضح اند

e devo dirti che e un piacere infinito

و باید بگویم که لذت بی پایانی دارد،

portare queste mie valige pesanti

بردن این چمدان های سنگینم

Mi manchi tanto amico caro davvero

دوست واقعا عزیزم، دلم برایت تنگ می‌شود

e tante cose son rimaste da dire

و چیزهای زیادی برای گفتن مانده

ascolta sempre e solo musica vera

همیشه تنها به موسیقی واقعی گوش کن

e cerca sempre se puoi di capire

و سعی کن همیشه بتوانی بفهمی

 

 

رنگین کمان

فرشته (Angel):

Angel, si dice in giro che vivi come un gatto

فرشته، می‌گویند که مانند گربه زندگی می‌کنی

Angel, che cos’hai fatto perche’ quel fiato corto

فرشته، برای چه چنین می‌کنی، چرا کوتاه تنفس می‌کنی

Ma non lo vedi sei una sirena ma non ami il mare

نمی‌بینی، یک پری دریائی هستی که دریا را دوست ندارد!

non sai che fare se vivere o morire

نمی‌دانی چه کنی، زندگی کنی یا بمیری

Angel, lui se n’e’ andato e il tempo si e’ fermato

فرشته، او رفته و زمان متوقف شده

Angel, non hai capito che il gioco era finito

فرشته، نمی‌فهمی که بازی تمام شده

Tu che eri stella adesso rosa senza spine

توئی که ستاره بودی، حالا گل سرخی هستی بی خار

non farti male, non spegnerti nel blu’

خودت را رنج نده، در آسمان خاموش نشو

Basta poco, per ricominciare

برای شروعی دوباره، کمی کافیست

basta poco, la musica del mare

موسیقی دریا، کمی کافیست

basta poco, ma e’ importante

کمی کافیست، اما مهم است،

quel minuto per diventare grande

آن لحظه برای بزرگ شدن.

non cambiare, non lasciarti andare

تغییر نکن، تسلیم نشو

Angel, come nessuna

فرشته، مانند هر کس

piu’ chiara della luna

روشن تر از ماه

Angel, negli occhi scuri soltanto sguardi duri

فرشته، چشمان تیره ات سخت می‌درخشد

Io qui per caso

برحسب اتفاق اینجا هستم

ma forse un angelo ha guardato giu’

اما شاید فرشته ای به پائین نگاه کند

e questa notte quell’angelo sei tu

و امشب آن فرشته تو هستی