در ادامه پست قبلی مروری داریم به مقدمه دوره آموزشی In Italiano. بعد از این درس دیگه نباید مشکلی تو سلام و احوال پرسی داشته باشید.

تو این درس روی کلماتی که به رنگ سبز نوشته شدند، بیشتر تاکید میشه:

IntroduzioneI SALUTI

مقدمه

احوال پرسی

Buongiorno!Io sono Giovanni.

صبح بخیر!

من جیوانی هستم.

 Buongiorno, signore!Buongiorno!Scusi, che cosa e?

E una stazione.

una stazione?

Si, e la stazione di Firenze.

E il treno?

Dove e il treno?

Ecco il treno.

Grazie.

 

صبح بخیر آقا!

صبح بخیر!

ببخشید، این چیه؟

یه ایستگاه ست.

یه ایستگاه؟

بله، ایستگاه فلورانس.

ایستگاه قطاره؟

قطارش کجاست؟

ایناهاش، اینم قطار.

مرسی!

Buonasera!Lei e il signor Mario Rossi?No, Mi Dispiace.Non sono Maria Rossi.

Scusi!

Buonasera!

Lei e il signor Mario Rossi?

Si, mi chiamo Mario Rossi.

Piacere! Sono Sonia.

Piacere!

Benvenuto a Firenze, signor Rossi.

Grazie.

عصر بخیر!

شما آقای ماریو روزی هستید؟

نه، متاسفم.

من ماریو روزی نیستم.

ببخشید!

عصر بخیر!

شما آقای ماریو روزی هستید؟

بله، اسم من ماریو روزیه.

خوشوقتم! من سونیا هستم.

خوشوقتم!

به فلورانس خوش اومدید، آقای روزی.

متشکرم.

Ciao!Come stai?Bene, Grazie. E tu?Bene.

سلام!

حالتون چطوره؟

خوبم، مرسی. شما چطور؟

خوبم.

Per favore…Prego,signora.Grazie molte. ArrivederLa!ArrivederLa!

لطفا …

خواهش میکنم، خانم.

خیلی ممنون. خداحافظ!

خداحافظ!

Buongiorno,io sono Cristina.Buongiorno, signore!

Scusi, che cosa e?E un bar.

un bar?

Si, e il bar della stazione.

E i tavoli?

Dove sono i tavoli?

Ecco i tavoli.

E le sedie?

Ecco le sedie.

Grazie.

روز بخیر، من کریستینا هستم.

روزبخیر، آقا!

ببخشید، این چیه؟

یه رستورانه.

یه رستوران؟

بله، رستوران ایستگاه ست.

میز ها؟

میزاش کجاست؟

ایناهش، میزا.

صندلیها؟

اینم صندلیها.

ممنون.

Scusi,lei e la signora Bianchi?Si, mi chiamo Emanuela Bianchi.Piacere!

Io Sono Luigi.Piacere.

Benvenuto a Firenze, signor Luigi.

Grazie.

ببخشید، شما خانم بیانکی هستید؟

بله، اسم من امانوئلا بیانکیه.

خوشوقتم! من لوئیجی هستم

خوشوقتم. به فلورانس خوش اومدید آقای لوئیجی.

ممنونم.

Ciao, Mario.Ciao, Francesca. Come stai?Bene, Grazie. E tu?Bene.

 

سلام، ماریو.

سلام، فرانچسکا، چطوری؟

خوبم مرسی. تو چطوری؟

خوبم.

Buonasera, signora.Un caffe, per favore.Ecco il caffe.Scusi, dove e un telefono?

un telefono?

Ecco il telefono.

Prego, signora.

Grazie molto.

عصر بخیر خانم.

یه قهوه لطفا.

بفرمایید. قهوه.

ببخشید، تلفن کجاست؟

تلفن؟

اینم تلفن.

بفرمایید، خانم.

خیلی ممنون.