زمان گذشته ناقص یا گذشته استمراری

این زمان برای تشریح کاریست که در گذشته انجام شده و هنوز پایان نیافته، یا تکراری و معمول است. برای ساخت این زمان دو حرف آخر مصادر را با vo، vi، va، vamo، vate و vano جایگزین کنید.

aprire (بازکردن) leggere (خواندن) parlare (حرف زدن)
aprivo leggevo parlavo io (من)
aprivi leggevi parlavi tu (تو)
apriva leggeva parlava lui (او مذکر)
apriva leggeva parlava lei (او مونث)
aprivamo leggevamo parlavamo noi (ما)
aprivate leggevate parlavate voi (شما)
aprivano leggevano parlavano loro (ایشان)

– زمان گذشته کامل یا ماضی بعید

تشریح کاری که در گذشته قبل از عمل دیگری کامل شده باشد. برای ساخت این زمان، قبل از اسم مفعول فعل باید صورت مناسب گذشته استمراری افعال avere (داشتن) یا essere (بودن) را اضافه کنید. موارد استفاده از avere یا essere مانند قبل است:

 

 

+ اسم مفعول
essere avere
ero avevo io (من)
eri avevi tu (تو)
era aveva lui / lei (او)
eravamo avevamo noi (ما)
eravate avevate voi (شما)
erano avevano loro (ایشان)
وقتی من رسیدم آنها رفته بودند. Già erano partiti quando sono arrivato.
وقتی باران شروع شد، من پنجره را بسته بودم. Avevo chiuso le finestre quando è cominiciato a piovere.
ما نگران بودیم، زیرا بچه ها نرسیده بودند. Avevamo paura perché i bambini non erano ritornati.

زمان آینده:

– زمان آینده ساده

برای ساخت این زمان دو حرف آخر مصادر را با ò، ai، à، emo، ete و anno جایگزین کنید (a به e تبدیل می‌شود).

partire (ترک کردن) credere (اعتقاد داشتن) cantare (آواز خواندن)
partirò crederò canterò io (من)
partirai crederai canterai tu (تو)
partirà crederà canterà lui (او مذکر)
partirà crederà canterà lei (او مونث)
partiremo crederemo canteremo noi (ما)
partirete crederete canterete voi (شما)
partiranno crederanno canteranno loro (ایشان)

– زمان آینده کامل

تشریح عملی که پیش از عمل دیگر در آینده کامل می‌شود. برای ساخت این زمان، قبل از اسم مفعول فعل باید صورت مناسب آینده ساده افعال avere (داشتن) یا essere (بودن) را اضافه کنید. موارد استفاده از avere یا essere مانند قبل است:

 

 

+ اسم مفعول
essere avere
sarò averò io (من)
sarai averai tu (تو)
sarà averà lui / lei (او)
saremo averemo noi (ما)
sarete averete voi (شما)
saranno averanno loro (ایشان)
قبل از اینکه بروند، شام خواهند خورد. Loro avranno cenato prima di partire.
پیش از اینکه ما برسیم، شما خواهید رفت. Voi sarete già partiti quando noi arriveremo.

توضیحات:

– مطالبی که در بالا اشاره شد، تنها برای افعال با قاعده صادق است. افعال بی قاعده تابع قوانین خاصی نیستند. برای دیدن اشکال مختلف حدود ۱۱۰ فعل بی‌قاعده  در زمان‌های مختلف به این آدرس مراجعه نمائید.

– برای دیدن ترکیبات افعال مورد نظر خود در زمانهای مختلف از این سایت استفاده کنید.

– برای تمرین نوشتن افعال در زمانهای مختلف برنامه مربوطه را از این سایت دانلود کنید.