مروری مختصر بر زمان افعال (۲)

زمان گذشته ناقص یا گذشته استمراری

این زمان برای تشریح کاریست که در گذشته انجام شده و هنوز پایان نیافته، یا تکراری و معمول است. برای ساخت این زمان دو حرف آخر مصادر را با vo، vi، va، vamo، vate و vano جایگزین کنید.

aprire (بازکردن)leggere (خواندن)parlare (حرف زدن)
aprivoleggevoparlavoio (من)
aprivileggeviparlavitu (تو)
aprivaleggevaparlavalui (او مذکر)
aprivaleggevaparlavalei (او مونث)
aprivamoleggevamoparlavamonoi (ما)
aprivateleggevateparlavatevoi (شما)
aprivanoleggevanoparlavanoloro (ایشان)

– زمان گذشته کامل یا ماضی بعید

تشریح کاری که در گذشته قبل از عمل دیگری کامل شده باشد. برای ساخت این زمان، قبل از اسم مفعول فعل باید صورت مناسب گذشته استمراری افعال avere (داشتن) یا essere (بودن) را اضافه کنید. موارد استفاده از avere یا essere مانند قبل است:

 

 

+ اسم مفعول
essereavere
eroavevoio (من)
eriavevitu (تو)
eraavevalui / lei (او)
eravamoavevamonoi (ما)
eravateavevatevoi (شما)
eranoavevanoloro (ایشان)
وقتی من رسیدم آنها رفته بودند.Già erano partiti quando sono arrivato.
وقتی باران شروع شد، من پنجره را بسته بودم.Avevo chiuso le finestre quando è cominiciato a piovere.
ما نگران بودیم، زیرا بچه ها نرسیده بودند.Avevamo paura perché i bambini non erano ritornati.

زمان آینده:

– زمان آینده ساده

برای ساخت این زمان دو حرف آخر مصادر را با ò، ai، à، emo، ete و anno جایگزین کنید (a به e تبدیل می‌شود).

partire (ترک کردن)credere (اعتقاد داشتن)cantare (آواز خواندن)
partiròcrederòcanteròio (من)
partiraicrederaicanteraitu (تو)
partiràcrederàcanteràlui (او مذکر)
partiràcrederàcanteràlei (او مونث)
partiremocrederemocanteremonoi (ما)
partiretecrederetecanteretevoi (شما)
partirannocrederannocanterannoloro (ایشان)

– زمان آینده کامل

تشریح عملی که پیش از عمل دیگر در آینده کامل می‌شود. برای ساخت این زمان، قبل از اسم مفعول فعل باید صورت مناسب آینده ساده افعال avere (داشتن) یا essere (بودن) را اضافه کنید. موارد استفاده از avere یا essere مانند قبل است:

 

 

+ اسم مفعول
essereavere
saròaveròio (من)
saraiaveraitu (تو)
saràaveràlui / lei (او)
saremoaveremonoi (ما)
sareteaveretevoi (شما)
sarannoaverannoloro (ایشان)
قبل از اینکه بروند، شام خواهند خورد.Loro avranno cenato prima di partire.
پیش از اینکه ما برسیم، شما خواهید رفت.Voi sarete già partiti quando noi arriveremo.

توضیحات:

– مطالبی که در بالا اشاره شد، تنها برای افعال با قاعده صادق است. افعال بی قاعده تابع قوانین خاصی نیستند. برای دیدن اشکال مختلف حدود ۱۱۰ فعل بی‌قاعده  در زمان‌های مختلف به این آدرس مراجعه نمائید.

– برای دیدن ترکیبات افعال مورد نظر خود در زمانهای مختلف از این سایت استفاده کنید.

– برای تمرین نوشتن افعال در زمانهای مختلف برنامه مربوطه را از این سایت دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *