عشق من

 

عشق من مانند خورشید است که مرا گرم می‌کند وقتی سردم است،
و مانند آب خنک جویباری است، که مرا تازه می‌کند.
عشق من اسرار شاد کردن روحم را می‌داند،
و با من در برآوردن آنها لذت می‌برد.
کیست عشق من اگر روحی در وجودم نیست،
و دلیلی برای هر ذره قلبم؟
چه کسی مرا در لذت حضورش با زندگی پر می‌سازد،
و بیش از آنچه داده ام به من بازمی‌گردادند؟
به سویم بیا، عشق من، بی تو می‌میرم.
هر روز بی انتهاست، منتظر لمس کردنت هستم
از نفسم نزدیکتر باش، هر روز، هر شب.

Il mio amore è come il sole che mi riscalda quando ho freddo,
E come l’acqua fresca del ruscello che mi rinfresca.
Il mio amore conosce i piaceri segreti della mia anima,
E prova gioia nel soddisfarli con me.
Chi è il mio amore se non l’anima della mia anima,
E la ragione per ogni battito del mio cuore?
Chi mi riempie di vita nella gioia della sua presenza,
E mi restituisce più di quelle che le ho dato?
Vieni da me, amore mio, muoio senza di te.
Ogni giorno è l’eternità, aspettando il tuo tocco.
Asciugami le lacrime dagli occhi e togli il dolore dal mio cuore,
Sii più vicina del mio respiro, tutti i giorni, tutte le notti.