فابریتزو مورو (Fabrizio Moro)

ترانه هایی که تو سن رموی اول و دوم شدن رو قبلا خدمتتون معرفی کردم. امشب میریم سراغ ترانه ای که مقام سوم رو اورد .

با مقایسه ترانه هایی که مقام‌های فستیوال امسال رو به دست آوردن، شاید شما هم با من هم عقیده باشید که ترانه های انتخابی سال به سال بدتر و بدتر میشن. از صحبت‌های خود ایتالیایی‌ها هم میشه حدس زد که خودشونم به این موضوع واقفند .

به امید اینکه سال بعد شاهد ترانه های قشنگتری باشیم میریم سراغ ترانه با این وجود زندگی مرا عوض کردی (Eppure mi hai cambiato la vita)، از فابریتزو مورو (Fabrizio Moro).

فابریتزو مورو پارسال تو بخش جوانان مقام اول رو به دست اورده بود و ترانه اشم متن نسبتا قشنگی داشت، اما امسال که به بخش بزرگان راه پیدا کرده بود نتونست چندان خودی نشون بده و با صدای گرفته اش کسی رو جذب کنه .
Le luci della notte mi fanno compagnia
چراغ‌های شب مرا همراهی می‌کند.


Sto in macchina da solo perché tu sei andata via
تنها در اتومبیل نشسته ام، زیرا تو رفته ای


E provo a immaginare il mio futuro senza te
و سعی می‌کنم آینده ام را بدون تو تصور کنم.


Come farò a ricominciare
چگونه شروع خواهم کرد،


Un’altra donna con un altro modo di fare
زن دیگری با یک روش دیگری.


Riabituarmi a mangiare a guardare un film a dormire insieme
(ناچارم) دوباره به خوردن، به فیلم نگاه کردن و باهم خوابیدن عادت کنم،


A non aver paura dei miei cattivi odori
به نترسیدن از بوهای بدم،


A sussurrare piano
به نجوای آهسته.


Gli amori vanno via
عشق‌ها می‌روند،


Ma il nostro ma il nostro no
اما ما… اما ما نه.


Il tempo passa
زمان می‌گذرد،


Mentre aspetti qualcosa di più
در حالی‌که برای چیزهای بیشتری انتظار می‌کشی،


Ma no rimette a posto niente
اما آن هیچ چیز را به جای خود نمی‌گذارد،


Se non lo fai tu
اگر تو خود نکنی.


E intanto ogni cosa se vuoi da sempre mi parla di noi
در این حین، هر چیزی همیشه با من از ما می‌گوید.


Stasera sei lontana
امشب دور هستی،


Mentre io penso a te
درحالی‌که به تو فکر می‌کنم،


Eppure sei vicina a me
و هنوز نزدیک منی.


Non chiedermi perché
نپرس چرا،


Sarà che mi hai cambiato la vita
باشد که زندگیم را عوض کنی.


Sembra ieri
به نظر دیروز بود،


Eppure mi hai cambiato la vita
و هنوز زندگیم را عوض کرده ای.


Gli amori vanno via
عشق‌ها میروند،


Ma i sogni ma i sogni no
اما رویاها… اما رویاها نه.


Alcuni non si avvereranno mai però
گرچه بعضی هیچگاه به حقیقت نمی پیوندند.


Immaginare è l’unica certezza che ho
تصور کردن، مسلما تنها چیزی است که دارم،


E questa solitudine che sento sarà
و این تنهایی که حس خواهم کرد،


Il prezzo per un po’ di libertà
بهایی است برای کمی ازادی.