در پاسخ به سوالاتی مثل che ora è? یا che ora sono?  (ساعت چند است؟) می‌توانیم پاسخهایی از این دست بدهیم :

 

۱٫۰۰ = È l’una

۲٫۰۰ = sono le due

۳٫۰۵ = sono le tre e cinque

۴٫۱۰ = sono le quattro e dieci

۵٫۱۵ = sono le cinque e un quarto

۶٫۲۰ = sono le sei e venti

۷٫۳۰ = sono le sette e mezza

۸٫۳۵ = sono le otto e trentacinque

۹٫۴۰ = sono le dieci meno venti

۱۰٫۴۵ = sono le undici meno un quarto

۱۲٫۴۵ = è l’una meno un quarto

۱۱٫۵۰ a.m.= sono le dodici meno dieci / è mezzogiorno meno dieci

۱۱٫۵۵ p.m. = sono le dodici meno cinque / è mezzanotte meno cinque

۱۲٫۰۰ a.m. = sono le dodici/ è mezzogiorno

۱۲٫۰۰ p.m. = sono le dodici/ è mezzanotte

 

برای اینکه به راحتی بتوانید با نگاهی سریع ساعت را به ایتالیایی بگویید، می‌توانید از شکل زیر استفاده کنید:

با دایره کوچک ساعت و با دایره بزرگ دقیقه را بگویید. مثلا برای گفتن ساعت «سه و پنج دقیقه» از دایره کوچک روی عدد سه جمله sono le tre و از دایره بزرگ روی یک e cinque را می‌خوانیم. جمله کامل به این شکل خواهد بود:

sono le tre e cinque.