ترانه L'emozione non ha voce با صدای آدریانو چلنتانو و بیاججو آنتوناچی

ترانه L’emozione non ha voce (احساسات صدا نداره) با صدای آدریانو چلنتانو و بیاججو آنتوناچی (Adriano Celentano & Biaggio Antonacci).

 

This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

 

 

 

 

Io non so parlar d’amore

بلد نیستم از عشق بگم

l’emozione non ha voce

احساسات صدا نداره

E mi manca un po’ il respiro

و نفسم کمی می‌گیره

se ci sei c’è troppa luce

اگه تو اونجا باشی نور زیادی هست

La mia anima si spande

روحم پخش میشه

come musica d’estate

مثل موسیقی تابستون

poi la voglia sai mi prende

بعد خواستن وجودمو می‌گیره

e mi accende con i baci tuoi

و با بوسه ات منو آتیش می‌زنه

Io con te sarò sincero

من باهات صادق خواهم بود

resterò quel che sono

همینطور که هستم می‌مونم

disonesto mai lo giuro

هرگز بی وفا نمیشم، قسم می‌خورم

ma se tradisci non perdono

اما اگه خیانت کنی، نمی‌بخشمت

Ti sarò per sempre amico

همیشه دوستت خواهم بود

pur geloso come sai

خیلی حسود، همونطور که می‌دونی

io lo so mi contraddico

من تناقضاتمو می‌دونم

ma preziosa sei tu per me

اما تو واسم با ارزشی

Tra le mie braccia dormirai

تو آغوشم خواهی خوابید

serenamente

به آرومی

ed è importante questo sai

و تو می‌دونی این مهمه،

per sentirci pienamente noi

واسه حس کامل ما

Un’altra vita mi darai

زندگی دیگه ای بهم خواهی داد

che io non conosco

که نمی‌شناسمش

la mia compagna tu sarai

همراه من خواهی شد

fino a quando so che lo vorrai

تا جایی که می‌دونم خواهی خواست

Due caratteri diversi

دو شخصیت متفاوت

prendon fuoco facilmente

(که) راحت آتیش می‌گیرن

ma divisi siamo persi

اما اگه جدا بشیم، از بین می‌ریم

ci sentiamo quasi niente

احساس میکنم تقریبا هیچی نیستیم

Siamo due legati dentro

ما از درون هر دو بسته شدیم

da un amore che ci dà

توسط عشقی که

la profonda convinzione

عمیق ترین اعتقاد محکم رو به ما داده

che nessuno ci dividerà

که هیچکس نمی‌تونه جدامون کنه

la mia compagna tu sarai

همراه من خواهی شد

fino a quando lo vorrai

تا جایی که بخوای

poi vivremo come sai

بعد زندگی می‌کنیم، همونطور که می‌دونی

solo di sincerità

تنها در صدق و صفا

di amore e di fiducia

در عشق و در وفا

poi sarà quel che sarà

بعد هرچی بخواد بشه، میشه