ترانه «ناپدید خواهم شد» (Sparirò) از لوکا دریزو (Luca Dirisio)  که اولین بار تو سن رموی 2006 اجرا شد.

 

ترانه «ناپدید خواهم شد» (Sparirò) از لوکا دریزو (Luca Dirisio)  که اولین بار تو سن رموی ۲۰۰۶ اجرا شد.

 

È difficile tenerti ancora qui

بیش از این نگه داشتنت اینجا سخته

Sei un fardello troppo grande da portare

واسه بردن بار خیلی سنگینی هستی

E io giuro che non posso farne a meno

و قسم می‌خورم که نمی‌تونم کوچک ترین کاری انجام بدم

Il mio cuore ora no, non ce la fa

قلبم نه، نمی‌تونه اون کارو بکنه (تو رو نگه داره)

E non dico che hai sbagliato in qualche cosa

نمی‌گم که تو بعضی چیزا اشتباه داشتی

Perché tu mi hai dato tutto quel che hai

چون تو هرچی داشتی بهم دادی

E già so che piangerai, che piangerò

و از قبل می‌دونم که گریه خواهی کرد (و) گریه خواهم کرد

Ma che poi ti cercherò ovunque andrai

اما بعد دنبالت می‌گردم، هرجا که بری

E non stringermi così

این طور منو نگه ندار

Chiudi gli occhi e pensaci

چشماتو ببند و بهش فکر کن

Io non voglio farlo per poi perderti.

نمی‌خوام انجامش بدم(بغلت کنم) تا بعد تو رو از دست بدم

Sparirò, contaci

ناپدید میشم، روش حساب کن

Non saprai più dove sono

دیگه نخواهی فهمید کجا هستم

E capirai che con me

و خواهی فهمید که با من،

Non potevi andar lontano

(دیگه) نمی‌تونی جای دوری بری

E saprai dar di più

و خواهی فهمید بیشتر بدی

Trova un uomo che sia buono

(واسه) پیدا کردن مردی که خوب باشه

E che ti ami più di me

و (مردی) که بیشتر از من دوستت داشته باشه

Anche se io credo sia impossibile.

حتی اگه من فکر کنم که اون غیر ممکنه

È difficile tenerti ancora qui

بیش از این نگه داشتنت اینجا سخته

Sei un tesoro che non posso governare

گنجینه ای هستی که نمی‌تونم کنترلش کنم

E sai di donna, sai d’amore, sai di mare

درباره زن می‌دونی، درباره عشق، درباره دریا

Tutto quello a cui non posso rinunciare

درباره همه چیزایی که نمی‌تونم ازشون بگذرم

Ora devi andare via

حالا باید بری

Dì che è tutta colpa mia

به خاطر این که همه اش تقصیر منه

Ma dì al mondo che ti ho amata alla follia.

اما به دنیا بگو که دیوانه وار دوستت داشتم