در سرود بیست و هشتم، دانته و ویرجیل به طبقه (دایره) هشتم جهنم و گودال مخصوص منافقان و تفرقه اندازان میرن و دانته مشاهدات خودش را اینگونه شرح می‌ده.

22

Già veggia, per mezzul perdere o lulla,

com’io vidi un, così non si pertugia,

rotto dal mento infin dove si trulla.

 

بشکه ای که سر یا بدنه اش از بین رفته باشد، هیچگاه به اندازه آن کسی که دیدم از چانه تا آنجایی که باد در می‌کنیم، دریده شده بود، از هم شکسته نشده است.

 

25

Tra le gambe pendevan le minugia;

la corata pareva e ‘l tristo sacco

che merda fa di quel che si trangugia.

 

امعاء و احشایش بین پاهایش آویزان بود، دل و جگرش و آنچه که هرچیزی را که می‌خوریم به مدفوع تبدیل می‌کند، نیز نمایان بود.

 

28

Mentre che tutto in lui veder m’attacco,

guardommi, e con le man s’aperse il petto,

dicendo: «Or vedi com’io mi dilacco!

 

زمانی که تمام توجه ام به او جلب شده بود، به من نگاه کرد، و با دستانش سینه اش را از هم باز کرد و گفت: «ببین چگونه خود را پاره می‌کنم!

 

31

vedi come storpiato è Maometto!

Dinanzi a me sen va piangendo Alì,

fesso nel volto dal mento al ciuffetto.

 

ببین چگونه بدن م*** از هم دریده شده! جلوی من ع*** است که گریه می‌کند، صورتش از فرق سر تا چانه دونیم شده.

 کمدی الهی دانته - دوزخ

34

E tutti li altri che tu vedi qui,

seminator di scandalo e di scisma

fuor vivi, e però son fessi così.

 

و تمام کسانی که تو اینجا می‌بینی، هنگامی که زنده بودند، تخم نفاق و کینه را پراکندند، به همین دلیل است که اینچنین تکه تکه شده اند.

 

37

Un diavolo è qua dietro che n’accisma

sì crudelmente, al taglio de la spada

rimettendo ciascun di questa risma,

 

پشت ما دیوی است،که با شمشیر بی‌رحمانه ما را می‌درد، این کار ادامه می‌یابد،

 

40

quand’avem volta la dolente strada;

però che le ferite son richiuse

prima ch’altri dinanzi li rivada.

 

زیرا وقتی ما این دور غم بار را می‌زنیم، زخم ها دوباره بسته می‌شود و ما دوباره به او می‌رسیم.

 

43

Ma tu chi se’ che ‘n su lo scoglio muse,

forse per indugiar d’ire a la pena

ch’è giudicata in su le tue accuse?».

 

اما تو که هستی که روی صخره ایستادی، شاید داری وقت تلف می‌کنی تا دیرتر به سزای گناهانت برسی؟ »

 

46

«Né morte ‘l giunse ancor, né colpa ‘l mena»,

rispuose ‘l mio maestro «a tormentarlo;

ma per dar lui esperienza piena,

 

استادم (ویرجیل) پاسخ داد: « نه هنوز او مرده است و نه هنوز عذاب گناهی برای اوست، بلکه برای بدست آوردن تجربه ای گران اینجاست،

 

49

a me, che morto son, convien menarlo

per lo ‘nferno qua giù di giro in giro;

e quest’è ver così com’io ti parlo».

 

من، کسی که مرده، باید او را طبقه به طبقه در اینجا راهنمایی کنم، و به همان اندازه ای که با تو سخن می‌گویم، این واقعیت دارد.»

 

52

Più fuor di cento che, quando l’udiro,

s’arrestaron nel fosso a riguardarmi

per maraviglia obliando il martiro.

 

با شنیدن این سخنان بیش از صدها نفر متوقف شدند، دردهایشان را فراموش کردند و با تعجب به من نگاه کردند.

 

55

«Or dì a fra Dolcin dunque che s’armi,

tu che forse vedra’ il sole in breve,

s’ello non vuol qui tosto seguitarmi,

 

« پس تویی که شاید بزودی خورشید را ببینی، به “فرادولچینو” بگو اگر نمی‌خواهد به‌زودی به من بپیوندد، خود را آماده کند،

 

58

sì di vivanda, che stretta di neve

non rechi la vittoria al Noarese,

ch’altrimenti acquistar non sarìa leve».

 

در این صورت برف مانع از پیروزیش بر “نوارسه” نخواهد شد، در غیر این صورت پیروزی چندان آسان نخواهد بود.

 

61

Poi che l’un piè per girsene sospese,

Maometto mi disse esta parola;

indi a partirsi in terra lo distese.

 

این کلمات را م*** وقتی برای رفتن پایش را بلند کرد، به من گفت. رفت تا دوباره دونیم شود…

 

در مورد ترجمه، این نکته قابل ذکره که کمدی الهی به زبان مردم عوام سروده شده و ترجمه اش برای نوآموزانی مثل من که با اصطلاحات عامیانه آشنایی چندانی نداریم، کمی مشکله. به همین علت برای ترجمه دقیق تر من از دو ترجمه انگلیسی دیگه هم کمک گرفتم.

در قسمت قبل هم ذکر شد که:

متاسفانه در۲۱ بند که شامل بند ۳۱ تا ۴۲ و۵۵ تا ۶۳ سرود بیست و هشت دوزخ می‌شود ،دانته تحت تاثیر جنگ‌های صلیبی قرار گرفته است و در آن بدون اطلاعات کافی به انبیا(ع) و تعدادی از دانشمندان مسلمان ایرانی نسبت‌های نادرست می‌دهد.
او مانند مسیحیان دوران خود، هر دینی را به غیر از دین مسیح نادرست می‌دانست. دانته تحت تاثیر جنگ‌های خونین صلیبی قرار گرفته و اقدام به بیان این مطالب در مورد اسلام و دانشمندان مسلمان ایرانی کرده است . مسیحیان نیز معتقدند این سخنان اعتقاد قلبی خود دانته نیست و در این زمینه تحت تاثیر قرار گرفته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب کمدی الهی و شرکت در بحث‌های مطرح شده به موضوعات زیر مراجعه کنید:

کمدی الهی : کتاب دوزخ

کمدی الهی : بخش ممنوعه

کمدی الهی : فرانچسکا و پائولو

کمدی الهی : کنت اگلن

کمدی الهی : اولیس