یاد آوا به خیر. اگه می‌فهمید بازم یه ترانه از آنتونلو وندیتی (Antonello Venditti) گذاشتم، میومد کلی داد و بیداد می‌کرد .

درسته، واسه امشب یه ترانه خوشگل از این آقای نه چندان خوشگل براتون در نظر گرفتم، به اسم « چقدر دوست داشتنی هستی»  .

Antonello Venditti

Che tesoro che sei, quando mi guardi
چقدر دوست داشتنی هستی وقتی به من نگاه می‌کنی
Quando dici che mi chiami dopo enon mi chami mai
وقتی که میگی بعدا بهت زنگ می‌زنم، اما هیچوقت نمی‌زنی
Che tesoro che sei, quando fai tardi
چقدر دوست داشتنی هستی وقتی دیر می‌کنی
Dici “scusa sono in mezzo al traffico mi aspetterai?
میگی « معذرت می‌خوام، وسط ترافیک گیر کردم، منتظرم بودی؟ »
E se il nostro poi non fosse amore giuro
با این وجود اگه مال ما عشق نیست، قسم می‌خورم،
Io non ti lascerei
ترکت نمی‌کنم.
Anche se pensi che di te non me ne importa niente
حتی اگه فکر کنی که بهت اهمیت نمیدم،
Anche se non fossi un angelo
حتی اگه یه فرشته نباشی،
Io non ti cambierei
عوضت نمی‌کنم.
Perch sei bella bella bella bella.. come sei
چون تو زیبا، زیبا، زیبا، زیبا،… هستی.
Sei bella come ti vorrei
زیبا هستی، همونطور که می‌خوام باشی
Che tesoro che sei, quando ti svegli
چقدر دوست داشتنی هستی، وقتی بیدار میشی
Quando esci dalla doccia corri e non ti asciughi mai
وقتی از زیر دوش بیرون میایی، میدویی و خودتو خشک نمی‌کنی
Ti rivesti nel buio e leghi i tuoi capelli
تو تاریکی لباس می‌پ‍وشی و موهاتو می‌بندی
Un biglietto per me, sono pazza di te, non lo sai..
یه نگاهی به من کن، من دیونه اتم، نمی‌دونی…


Che tesoro che sei, quando mi guardi
چقدر دوست داشتنی هستی، وقتی به من نگاه می‌کنی
Quando penso con gli stessi occhi tu mi lascerai
وقتی فکر می‌کنم با همون چشم ها منو ترک می‌کنی
Che paura che hai, non mi sorprendi
از چی می‌ترسی، منو متعجب نمی‌کنی
Perch stare con me non bere un caff, e tu lo sai…
چرا با من نمی‌مونی یه قهوه بخوری، و تو می‌دونی…