چطور میشه از یه رابطه دوستی مراقبت کرد؟چطور میشه از یه رابطه دوستی مراقبت کرد؟

Come si mantiene un’amicizia?

  Una madre e suo figlio stanno camminando sulla spiaggia.
Ad un certo punto il ragazzo dice : ‘ Mamma come si fa a mantenere un’amicizia ?’.
La mamma guarda il figlio sorridendo e poi gli dice :’Raccogli un po’ di sabbia.’
Il ragazzo si china e raccoglie una manciata di sabbia finissima.
La mamma allora, sempre sorridendo: ‘ Ora stringi il pugno….’
Il ragazzo stringe il pugno attorno alla sabbia e vede che, piu’ stringe, piu’ la sabbia gli esce dalla mano.
‘Mamma la sabbia se ne scappa…’
‘Lo so, caro… ora tieni la mano completamente aperta…’
Il ragazzo lo fa, ma una folata di  vento porta via parte della rimanente.
‘Anche così non riesco a tenerla…’
La madre, sempre sorridendo
‘Adesso raccogline un altro po’, e tienila con la mano aperta a cucchiaio….
così… abbastanza chiusa per custodire e abbastanza aperta per la libertà…’
Il ragazzo riprova e, questa volta, la sabbia non sfugge dalla mano ed è protetta dal vento.

morale,
‘Ecco come far durare un’amicizia….’

رابطه دوستی

مادری با فرزند پسرش در حال قدم زدن در ساحل هستند.

پسر در یه لحظه ازش می‌پرسه: ” مادر، چطور میشه یه رابطه دوستی رو حفظ کرد؟”

مادر در حالی که نگاهی با لبخند به پسرش می‌کنه، میگه: ” کمی از شن ساحل جمع کن.”

پسر دو زانو روی ساحل می‌شینه و مشتی از ماسه ساحل رو جمع آوری می‌کنه.

مادر با همون لبخند دوباره میگه: ” حالا خوب فشار بده. ”

پسر مشتشو که شن ریزه داخلش بود رو فشار میده و متوجه میشه که هر چی بیشتر فشار میده، شن ریزه های بیشتری از دستش خارج میشند و به مادرش میگه :

” مامان شن‌ها از دستم خارج میشن…”

مادر میگه: ” می‌دونم عزیزم… حالا دست تو به طور کامل باز نگه دار…”

پسر اون کار رو انجام میده، اما وزش بادی قسمتی از باقیمونده شن‌ها رو با خودش می‌بره و میگه:

” اینطوری هم موفق نمیشم که از شن‌ها محافظت کنم…”

مادر با همون لبخند همیشگی میگه:

” حالا یه کم دیگه جمع کن و اونو با دستت به صورت کمی باز و به حالت قاشق نگه دار… اینطوری… هم به اندازه کافی برای محافظت کردن بسته اس و هم به اندازه کافی برای اینکه آزاد باشن، باز…”

پسر دوباره امتحان می‌کنه و اینبار شن‌ها از دستش خارج نمیشه و در برابر وزش باد هم مراقبت میشه.

نکته اخلاقی اینکه:

« این‌طوری میشه باعث شد که یه رابطه دوستی دوام داشته باشه…»

با تشکر از ماریوی عزیز بابت ترجمه این متن زیبا