هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت نهم)هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت نهم)هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت نهم)

Niente
هیچ چیز

Niente può fermarlo.
هیچ چیز نمی‌تونه متوقفش کنه

Racconto
داستانسرایی، گفتن، افسانه

Fammi un racconto del tuo viaggio.
از سفرت برام بگو

Fratello
برادر

Tuo fratello è un monello.
برادرت لوس و بداخلاقه

Squardo
نگاه، نظر اجمالی

Dai uno squardo a questa lettera.
بیا یه نگاهی به این نامه بنداز

Genio
نابغه، استعداد، نعمت و موهبت

Leonardo fu un genio.

لپوناردو یه نابغه بود

Tacere
ساکت و آروم بودن

Non sa tacere.
اون نمی‌تونه ساکت باشه

Vostro
مال شما

Domani andremo a trovare i vostri parenti.
فردا واسه دیدن فامیلاتون میریم