هرروز یک کلمه ایتالیایی (قسمت هشتم)

Giornale
روزنامه

Ti rincresce se leggo il giornale?
ناراحت میشی اگه روزنامه بخونم؟

Donna
زن

La donna rinserrò il bimbo tra le braccia.
زن کودک را میان بازوانش به آغوش کشید

Persona
شخص، یک نفر

C’è una persona che ti cerca.
کسی هست که دنبالت می‌گرده

Lavoro
شغل و کار

Questo lavoro mi pesa molto.

این کار خیلی برام سخته.


Cagionare
باعث، انگیزه، علت

Questa decisione fu il cagionare di molte preoccupazioni.
این تصمیم ناراحتی‌های زیادی رو باعث شده

Intorno
اطراف، درباره

Girava intorno all’edificio.
او اطراف ساختمان قدم زد.

Momento

لحظه، دم، زمان
Ha avuto un momento di esitazione.

لحظه ای درنگ کرد.