پرواز به بالاتر از آرزوها

فعلا افتادم تو نخ غزل‌های قشنگ فرانچسکو پترارک. چون کسی هنوز به من نگفته چرا با ترجمه های مزخرفت، گند میزنی تو اشعار قشنگ شاعرای ایتالیایی، یه غزل دیگه از فرانچسکو پترارک رو براتون ترجمه می‌کنم . اگه بازم کسی صداش درنیومد یه چندتا دیگه هم ترجمه می‌کنم .

پترارک

پترارک

Quando fra l’altre donne ad ora ad ora
Amor vien nel bel viso di costei,
quanto ciascuna è men bella di lei
tanto cresce ‘l desio che m’innamora.

هنگامی که میان بانوان دیگر، حالا و دوباره

عشق روی چهره زیبایش ظاهر شد،

چقدر دیگران کمتر از او زیبا به نظر آمدند.

بیشتر از آنچه میخواستم عشق درونم رشد یافت.

I’ benedico il loco e ‘l tempo et l’ora
che sí alto miraron gli occhi mei,
et dico: Anima, assai ringratiar dêi
che fosti a tanto honor degnata allora.

من مکان و زمان و ساعت آن روز را دعا کردم،

که چشمان من به خوبی مشاهده کرد،

و گفت: ای روح من، تو باید بسیار شاکر باشی

که شایسته چنین نجابت بزرگی بوده ای.

Da lei ti vèn l’amoroso pensero,
che mentre ‘l segui al sommo ben t’invia,
pocho prezando quel ch’ogni huom desia;

از او به تو افکار عاشقانه می‌رسد.

همانطور که اهداف بلند خوب را دنبال می‌کنی،

برایت تمام امیال مردان، کم ارزش می‌شود.

da lei vien l’animosa leggiadria
ch’al ciel ti scorge per destro sentero,
sí ch’i’ vo già de la speranza altero

از او شجاعت شیرینی نصیبت می‌شود،

که تو را روی مسیری مستقیم، به بهشت راهنمایی می‌کند.

بله من بالاتر از آرزویم ، پرواز کرده ام.