این جلسه درباره پرسیدن،اعلام و خواندن ساعت در زبان ایتالیایی صحبت می‌کنیم. پوسترآموزشی هم براتون تهیه کردم که می‌تونید اینجا ببینید. اعلام ساعت در زبان ایتالیایی خیلی آسونه و مثل فارسی می‌مونه.

ساعت در ایتالیایی - آموزش خواندن ساعت در زبان ایتالیایی

مثال های زیر رو بخونید تاخودتون ببینید:

Che ora e’?                                               ساعت چنده؟

Scusi, mi puodire che ora e’?                  ببخشید، میشه بگید ساعت چنده؟

E l’una e cinque                                       یک و پنح دقیقه

Sono due e mezzo                                      دو و نیمه

Tre e un quarto                                            سه و ربع

Quattro e venti minuti                                   چهار و بیست دقیقه

Cinque e venti cinque minuti                        پنج و بیست وپنج دقیقه

 Sei e mezzo                                               شش و نیم

Manca venti cinque minuti alle sette            بیست وپنج دقیقه به هفت

Manca venti minuti alle otto                        بیست دقیقه به هشت

Manca un quarto alle nove                                 یک ربع به نه

Dieci minuti alle diechi                                   ده دقیقه به ده

Cinque minuti alle undici                             پنج دقیقه به یازده

        Mezzo giorno                                           ساعت دوازده(ظهر) 

ساعت در ایتالیایی - آموزش خواندن ساعت در زبان ایتالیایی    

Mezzo notte                                                    نصفه شب

Sei e quaranta minuti del pomeriggio            شش وچهل دقیقه بعد از ظهر

Uno e quaranta minuti del pomeriggio            یک و چهل دقیقه بعد از ظهر

    In cinque minuti                                                در پنج دقیقه

      In un quarto                                                         در یک ربع

     Meaa’ora prima                                                  نیم ساعت قبل

         Circa due ore                                                   حدود دو ساعت

        Piu di dici minuti                                           بیشتر از ده دقیقه

     Meno di  trenta secondi                                   کمتر از سی ثانیه

            Va avanti                                                        جلو میره

                Va dietro                                                       عقب میمونه