دستور زبان ایتالیایی قسمت ۸ (اعداد)

۱- اعداد شمارشی

 

اعداد شمارشی یک تا سی و یک

۲۱ = ventuno

۱۱ = undici

۱ = uno

۲۲ = ventidue

۱۲ = dodici

۲ = due

۲۳ = ventitre

۱۳ = tredici

۳ = tre

۲۴ = ventiquattro

۱۴ = quattordici

۴ = quattro

۲۵ = venticinque

۱۵ = quindici

۵ = cinque

۲۶ = ventisei

۱۶ = sedici

۶ = sei

۲۷ = ventisette

۱۷ = diciassette

۷ = sette

۲۸ = ventotto

۱۸ = diciotto

۸ = otto

۲۹ = ventinove

۱۹ = diciannove

۹ = nove

۳۰ = trenta

۲۰ = venti

۱۰ = dieci

۳۱ = trentuno

 

 

 

هزار ها

صد ها

ده ها

۱۰۰۰ = mille

۱۰۰ = cento

۱۰ = dieci

۲۰۰۰ = duemila

۲۰۰ = duecento

۲۰ = venti

۳۰۰۰ = tremila

۳۰۰ = trecento

۳۰ = trenta

۴۰۰۰ = quattromila

۴۰۰ = quattrocento

۴۰ = quaranta

۵۰۰۰ = cinquemila

۵۰۰ = cinquecento

۵۰ = cinquanta

۶۰۰۰ = seimila

۶۰۰ = seicento

۶۰ = sessanta

۷۰۰۰ = settemila

۷۰۰ = settecento

۷۰ = settanta

۸۰۰۰ = ottomila

۸۰۰ = ottocento

۸۰ = ottanta

۹۰۰۰ = novemila

۹۰۰ = novecento

۹۰ = novanta

۱۰۰۰۰ = diecimila

۱۰۰۰ = mille

۱۰۰ = cento

 

اعدا د بزرگتر و چند مثال

۷۰۲ = settecentodue

۱۰۰,۰۰۰ = centomila

۱۹۳۳ = millenovecentotrentatrè

۱,۰۰۰,۰۰۰ = un milione

۵,۸۰۰,۰۰۰ = cinque milioni ottocentomila

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = un miliardo

 

۲- اعداد ترتیبی

اعداد ترتیبی یک تا سی

۲۱st = ventunesimo

۱۱th = undicesimo

۱st = primo

۲۲nd = ventiduesimo

۱۲th = dodicesimo

۲nd = secondo

۲۳rd = ventitreesimo

۱۳th = tredicesimo

۳rd = terzo

۲۴th = ventiquattresimo

۱۴th = quattordicesimo

۴th = quarto

۲۵th = venticinquesimo

۱۵th = quindicesimo

۵th = quinto

۲۶th = ventiseiesimo

۱۶th = sedicesimo

۶th = sesto

۲۷th = ventisettesimo

۱۷th = diciassettesimo

۷th = settimo

۲۸th = ventottesimo

۱۸th = diciottesimo

۸th = ottavo

۲۹th = ventinovesimo

۱۹th = diciannovesimo

۹th = nono

۳۰th = trentesi

۲۰th = ventesimo

۱۰th = decimo

 

هزار ها

صد ها

ده ها

۱۰۰۰th = millesimo

۱۰۰th = centesimo

۱۰th = decimo

۲۰۰۰th = duemillesimo

۲۰۰th = duecentesimo

۲۰th = ventesimo

۳۰۰۰th = tremillesimo

۳۰۰th = trecentesimo

۳۰th = trentesimo

۴۰۰۰th = quattromillesimo

۴۰۰th = quattrocentesimo

۴۰th = quarantesimo

۵۰۰۰th = cinquemillesimo

۵۰۰th = cinquecentesimo

۵۰th = cinquantesimo

۶۰۰۰th = seimillesimo

۶۰۰th = seicentesimo

۶۰th = sessantesimo

۷۰۰۰th = settemillesimo

۷۰۰th = settecentesimo

۷۰th = settantesimo

۸۰۰۰th = ottomillesimo

۸۰۰th = ottocentesimo

۸۰th = ottantesimo

۹۰۰۰th = novemillesimo

۹۰۰th = novecentesimo

۹۰th = novantesimo

۱۰۰۰۰th = diecimillesimo

۱۰۰۰th = millesimo

۱۰۰th = centesimo

 

اعدا د بزرگتر و چند مثال

۷۰۲nd = settecentoduesimo

۱۰۰,۰۰۰th = centomillesimo

۱۹۳۳rd = millenovecentotrentatreesimo

۱,۰۰۰,۰۰۰ = milionesimo

 

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰th = miliardesimo

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *