1- اعداد شمارشی

 

اعداد شمارشی یک تا سی و یک

21 = ventuno

11 = undici

1 = uno

22 = ventidue

12 = dodici

2 = due

23 = ventitre

13 = tredici

3 = tre

24 = ventiquattro

14 = quattordici

4 = quattro

25 = venticinque

15 = quindici

5 = cinque

26 = ventisei

16 = sedici

6 = sei

27 = ventisette

17 = diciassette

7 = sette

28 = ventotto

18 = diciotto

8 = otto

29 = ventinove

19 = diciannove

9 = nove

30 = trenta

20 = venti

10 = dieci

31 = trentuno

 

 

 

هزار ها

صد ها

ده ها

1000 = mille

100 = cento

10 = dieci

2000 = duemila

200 = duecento

20 = venti

3000 = tremila

300 = trecento

30 = trenta

4000 = quattromila

400 = quattrocento

40 = quaranta

5000 = cinquemila

500 = cinquecento

50 = cinquanta

6000 = seimila

600 = seicento

60 = sessanta

7000 = settemila

700 = settecento

70 = settanta

8000 = ottomila

800 = ottocento

80 = ottanta

9000 = novemila

900 = novecento

90 = novanta

10000 = diecimila

1000 = mille

100 = cento

 

اعدا د بزرگتر و چند مثال

702 = settecentodue

100,000 = centomila

1933 = millenovecentotrentatrè

1,000,000 = un milione

5,800,000 = cinque milioni ottocentomila

1,000,000,000 = un miliardo

 

2- اعداد ترتیبی

اعداد ترتیبی یک تا سی

21st = ventunesimo

11th = undicesimo

1st = primo

22nd = ventiduesimo

12th = dodicesimo

2nd = secondo

23rd = ventitreesimo

13th = tredicesimo

3rd = terzo

24th = ventiquattresimo

14th = quattordicesimo

4th = quarto

25th = venticinquesimo

15th = quindicesimo

5th = quinto

26th = ventiseiesimo

16th = sedicesimo

6th = sesto

27th = ventisettesimo

17th = diciassettesimo

7th = settimo

28th = ventottesimo

18th = diciottesimo

8th = ottavo

29th = ventinovesimo

19th = diciannovesimo

9th = nono

30th = trentesi

20th = ventesimo

10th = decimo

 

هزار ها

صد ها

ده ها

1000th = millesimo

100th = centesimo

10th = decimo

2000th = duemillesimo

200th = duecentesimo

20th = ventesimo

3000th = tremillesimo

300th = trecentesimo

30th = trentesimo

4000th = quattromillesimo

400th = quattrocentesimo

40th = quarantesimo

5000th = cinquemillesimo

500th = cinquecentesimo

50th = cinquantesimo

6000th = seimillesimo

600th = seicentesimo

60th = sessantesimo

7000th = settemillesimo

700th = settecentesimo

70th = settantesimo

8000th = ottomillesimo

800th = ottocentesimo

80th = ottantesimo

9000th = novemillesimo

900th = novecentesimo

90th = novantesimo

10000th = diecimillesimo

1000th = millesimo

100th = centesimo

 

اعدا د بزرگتر و چند مثال

702nd = settecentoduesimo

100,000th = centomillesimo

1933rd = millenovecentotrentatreesimo

1,000,000 = milionesimo

 

1,000,000,000th = miliardesimo