افعال بی قاعده (زمان حال)

 

در جداول زیر تعدادی از افعال بی قاعده پر کاربرد آمده که صرف آنها را باید به خاطر بسپارید:

افعال بی قاعده

Stare

(بودن)

Volere

(خواستن)

Sapere

(دانستن)

Potere

(توانستن)

Dare

(دادن)

Dovere

(مجبور بودن)

Io

Tu

Lui

Noi

Voi

Loro

Sto

Stai

Sta

Stiamo

State

Stanno

Voglio

Vuoi

Vuole

Vogliamo

Volete

Vogliono

So

Sai

Sa

Sappiamo

Sapete

Sanno

Posso

Puoi

Può

Possiamo

Potete

Possono

Do

Dai


Diamo

Date

Danno

Devo

Devi

Deve

Dobbiamo

Dovete

Devono

 

افعال بی قاعده

Fare

(انجام دادن)

Tenere

(داشتن)

Venire

(آمدن)

Andare

(رفتن)

Dire

(گفتن)

Io

Tu

Lui

Noi

Voi

Loro

Faccio

Fai

Fa

Facciamo

Fate

Fanno

Tengo

Tieni

Tiene

Teniamo

Tenete

Tengono

Vengo

Vieni

Viene

Veniamo

Venite

Vengono

Vado

Vai

Va

Andiamo

Andate

Vanno

Dico

Dici

Dice

Diciamo

Dite

Dicono

 

توجه:

 

1. فعل «Stare» به معنای بودن یا ماندن است و در جملات اصطلاحی زیادی استفاده می‌شود.

 (خوبم، مرسی.)-Sto bene, grazie. (چطوری?)– Come stai    

2. این فعل همچنین به عنوان اسم مصدر برای اشاره به کاری در حال اجرا نیز به کار می‌رود.

(دارم ایتالیایی یاد می‌گیرم.).sto imparando l’italiano 

چند مثال:

 

Sto leggendo il giornale (در حال خواندن روزنامه هستم.)

 

Voglio visitare Roma (می‌خواهم از رم دیدن کنم.)

 

Non lo so! (نمی‌دانم!)

 

Posso aiutarti? (می‌توانم کمکتان کنم؟)

 

Noi vi diamo il libro gratis (ما کتاب را به شما مجانی می‌دهیم.)

 

Devi parlare in italiano. (شما مجبورید به ایتالیایی صحبت کنید.)

Che fai oggi pomeriggio? (این بعد از ظهر چه می‌کنید؟)

Tengo un libro in mano (من یک کتابی در دست دارم.)

 

Vieni oggi Jennifer? (جنیفر، امروز آمدید؟)

Oggi vado con la mia famiglia mangiare fuori (امروز من وخوانواده ام برای غذا خوردن به بیرون می‌رویم.)

 

Ti dico che sono d’accordo con ti (به تو گفتم که باهات هم عقیده ام.)