افعال (زمان حال)

زمان حال

 

افعال با قاعده

افعال بی قاعده

ضمایر

Parlare

(گفتن)

Credere

(باورکردن)

Partire

(ترک کردن)

Finire

(تمام کردن)

Essere

(بودن)

Avere

(داشتن)

من

تو

او

ما

شما

آن‌ها

Io

Tu

Lui/ lei

Noi

Voi

Loro

Parlo

Parli

Parla

Parliamo

Parlate

Parlano

Credo

Credi

Crede

Crediamo

Credete

Credono

Parto

Parti

Parte

Partiamo

Partite

Partono

Finisco

Finisci

Finisce

Finiamo

Finite

Finiscono

Sono

Sei

È

Siamo

Siete

Sono

Ho

Hai

Ha

Abbiamo

Avete

Hanno

               

جدول فوق انواع افعال ایتالیایی در زمان حال را نشان می‌دهد. افعالی که با (~are, ~ere, ~ire) تمام می‌شوند و افعال بی قاعده.

 

برای افعال با قاعده قسمت آبی رنگ تنها چیزی است که باید به انتهای آنان اضافه کنید، اما برای افعال بی قاعده قانون منطقی وجود ندارد و باید آنها را به خاطر سپرد.

 

توجه:

1. افعال بی قاعده افعال پرکاربردی هستند، که باید توجه بیشتری به انها داشته باشید.

2. به کار بردن ضمیر اختیاری است. مثلا من می‌گویم می‌تواند به صورت io parlo یا parlo تنها گفته شود.

3. Lei هم به معنی او (مونث) و هم به معنی شما (حالت رسمی) استفاده می‌شود.