حروف تعریف

حروف تعریف معین:

مانند حرف تعریف The در انگلیسی، در زبان ایتالیایی هم قبل از اسامی عام وخاص از حرف تعریف معین استفاده می‌شود. که بر اساس مفرد و جمع و جنسیت اسامی از حروف زیر استفاده می‌شود:

 

La

اسم مفرد و مونث و شروع شده با حروف بی‌صدا

Il

اسم مفرد و مذکر و شروع شده با حروف بی‌صدا به جز استثناء زیر

Lo

اسم مفرد و مذکر و شروع شده با حروف s, z, x, gn, pn, ps

 

 

I

اسم جمع و مذکر و شروع شده با حروف بی‌صدا به جز استثناء زیر

Gli

اسم جمع و مذکر و شروع شده با حروف  s, z, x, gn, pn, ps

Le

اسم جمع و مونث و شروع شده با حروف بی‌صدا

L’

اسم مفرد و شروع شده با حروف صدا دار

 

مثال:

سگ‌ها از حیوانات اهلی هستند.

I cani sono animali domestici

طلا کالای با ارزشی است.

L’oro è un metallo prezioso.

خنده برای هر کسی خوب است.

Il riso fa bene a tutti.

تنفر چیز وحشتناکی است.

L’odio è una cosa terribile.

 

حروف تعریف نامعین:

حروف تعریف نامعین (ی، یک) در زبان ایتالیایی به شرح زیر استفاده می‌شوند.

 

Una

اسم مونث و شروع شده با حروف بی‌صدا

Un

اسم مذکر و شروع شده با حروف بی‌صدا به جز استثناء زیر

Uno

اسم مذکر و شروع شده با حروف s, z, x, gn, pn, ps

Un’

اسم مونث و شروع شده با حروف صدا دار

 

مثال:

یک پسر

Un Ragazzo

مادری

Una Madre

دختری

Una Ragazza

یک نویسنده

Uno Scrittore

یک دوست (دختر) 

Un’ Amica

یک خانه

Una Casa

 

توجه:

 

 حروف اضافه و حروف تعریف معین همیشه باهم ادغام می‌شوند. بهتر است جدول زیر را به خاطر بسپارید:

جمع مونث

مفرد مونث

جمع مذکر

مفرد مذکر

حرف اضافه

le

l’

la

gl’

gli

i

l’

lo

il

alle

all’

alla

agl’

agli

ai

all’

allo

al

a

در، به

dale

dall’

dalla

dagl’

dagli

dai

dallo

dall’

da

از، به وسیله، در

sulle

sull’

sulla

sygl’

sugli

sui

sull’

sullo

sul

su

روی، بر

delle

dell’

della

degl’

degli

dei

dell’

dello

del

di

متعلق به

nelle

nell’

nella

negl’

negli

nei

nello

nell’

in

در، به

coi

col

con

با، همراه با

pei

pel

per

برای، از میان

 ترکیباتی که به ندرت استفاده می‌شود، در جدول ذکر نشده است.