تلفظ در زبان ایتالیایی

 

حروف در زبان ایتالیای صدای الفبایی خود را دارند و بجز ‏h‏ مابقی حروف تلفظ می‌شوند. با ‏ترکیب حروف صداهای دیگر ساخته می‌شوند.‏

تلفظ حروف صدادار:‏

حرف

تلفظ

مثال

معنی مثال

a

آ

Ma

اما

e

إ

Arivederci

خداحافظ

è

إ با تاکید

Perchè

برای اینکه

i

ایی

Italiano

ایتالیایی

o

اُ

Poco

کمی

u

او

Questa

این

ai

أی

Mai

هرگز

ei

إی

Lei

شما

 

تلفظ حروف بی‌صدا:‏

حرف

تلفظ

مثال

معنی مثال

b

ب

Bene, Bello

خوب، زیبا

c

قبل از e یا i “چ” الباقی “ک”

Caro, Facile

عزیز، آسان

d

د

Domani, Dito

فردا، انگشت

f

ف

Fare, Fine

انجام دادن، پایان

g

قبل از e یا i “ج” الباقی “گ”

Parigi, Pagare

پاریس، پرداختن

h

تلفظ نمیشود

Ha , Ho

دارد، دارم

l

ل

Lettera, Lago

نامه، دریاچه

m

م

Muro, Mela

دیوار، سیب

n

ن

Non, Nero

نه، سیاه

p

پ

Partire, Puro

رفتن، خالص

q

کو

Quando, Questo

چه وقت، این

r

ر

Roma, Riva

رم، ساحل

s

بین دو صدادار “ز” بقیه حالات “‏س”

Sì, Scusi

بله، ببخشید

ss

بین دو حرف صدادار “س”

Bellissimo

زیبا

t

ت

Tre, Topo

سه، موش

v

و

Vendere, Voto

فروختن، امتیاز

z

گاهی “تس” و گاهی “ز”

Grazie, Zona

متشکرم،منطقه

 

تلفظ حروف ترکیبی:

حروف

تلفظ

مثال

ci,ce,cio

چی، چِ، چُ

Facile, Francese‎

chi,che,co

کی، کِ، کُ

Perchè

gi,ge,gio,giu

جی، جِ، جُ، جو

Germania, Parigi, Giorno

ghi,ghe,go,gu

گی، گِ، گُ، گو

Prego, Margherita

qu

کو

Quando

sce,sci,scia,scio,sciu,scie

ش، شی، شا،شُ، شو،شی إ

Conoscerla, Sciente

gli

لی

Voglio, Aglio

gn

نی

Signore, Agnello

 

توضیحات:

1.هرگاه دو حرف صدا دار پشت سر هم باشند، هریک جداگانه تلفظ می‌شوند: Maestro (معلم)

 2. تلفظ دو حرف یکسان پشت هم با تشدید انجام می‌گیرد: Lettera(نامه) ، Rosso (قرمز)

تذکر: دو حر ف q و h هیچگاه تکرار نمی‌شوند،به‌جز این استثنا: Soqquadro (خرابی)