الفبای ایتالیایی

 

زبان ایتالیایی 21 حرف دارد که به دو صورت بزرگ و کوچک نوشته می‌شود:

بزرگ

کوچک

نام

A

a

آ

B

b

بی

C

c

چی

D

d

دی

E

e

إ

F

f

إفِّ

G

g

جی

H

h

آکّا

I

i

ای

L

l

إلِّ

M

m

إمِّ

N

n

إنِّ

O

o

اُ

P

p

پی

Q

q

کو

R

r

إرِّ

S

s

إسِّ

T

t

تی

U

u

او

V

v

وو

Z

z

زِتا

 

 

 

 

حروف زیر در زبان ایتالیایی نیستند، و تنها در کلمات بیگانه که به زبان ایتالیایی وارد شده ‏دیده می‌شوند:‏

بزرگ

کوچک

نام

J

j

یِ

K

k

کاپاّ

X

x

ایکس

Y

y

ایپسیلن

W

w

وو دوپّیو

حروف به دو دسته با صدا و بی‌صدا تقسیم می‌شوند. حروف صدادار حروفی هستند که از ‏داخل حنجره و در یک سیلاب تلفظ می‌شوند:  ‏a,e,i,o,u‏ ‏

مابقی هم بی‌صدا هستند و با کمک حروف صدا دار تلفظ می‌شوند.‏