درس سی و پنجمدرس سی و پنجمدرس سی و پنجم

Trentacinquesima Lezione

درس سی و پنجم

مراجعه ای به دروس گذشته

 

۱- اسامی مصغر در زبان ایتالیایی فوق العاده شایع است و درست کردن آنها نیز قاعده خاصی ندارد:

نان کوچک

Panino

نان

Pane

بسته کوچک

Pacchettino

صندوق و بسته

Pacco,Pacchetto

روزنه – دریچه

La finestrina

پنجره

La finestra

روزنه – دریچه

Il finestrino

پنجره

La finestra

باغچه

Il giadinetto

باغ

Il giardino

بطری کوچک

Il fiaschetto

بطری

Il fiasco

پسر بچه

Il giovanotto

جوان

Il giovane

دختر بچه

Il giovanotta

جوان

Il giovane

 

۲- تعداد بسیاری از اسم‌ها در زبان ایتالیایی دارای هر دو شکل مذکر و مونث هستند و تفاوت معنای مشخصی ندارند مثلا «Il mattino» و «Il mattina» هر دو به معنی «صبح» هستند، اما برای کلمه «میز»، هنگامی که معنی مجازی مورد نظر باشد ار حالت مونث و در باقی موارد از حالت مذکر استفاده می‌شود:

خوب خوردن و شکمی از عزا درآوردن (مونث)

Far buona tavola

لوح، تخته، صفحه، طاقچه (مونث)

La tavoletta

میز کوچک، میز تحریر (مذکر)

Il tavolino

 

۳- Cosa c’è? و Che cisa c’è? به معنی چی شده و چه خبره؟ هستند. امروزه به دلیل خوش آهنگ‌تر بودن Cosa از Che کمتر استفاده می‌شود. به عبارت دیگر Cosa ha ditto? (چه گفتید؟) مصطلح‌تر از جملاتی مانند Che ha ditto? و یا Che cosa ha ditto? می‌باشد.

 

۴- ضمایر Ci, mi, si وقتی قبل از lo, la, le, li, ne بیایند یا بعد از یک حرف اضافه بیایند تبدیل به ce, me, se می‌شوند:

 

پدرم به من میگوید که …

Mio padre mi dice che…

پدرم آن را به من میگوید

Mio padre me lo dice

چهار تا میز هست

Ci sono quattro tavole

چهارتا از آن هست

Ce ne sono quattro

 

همچنین ضمایر Gli (به او – مذکر) و Le (به او – مونث) وقتی قبل از lo, la, le, li, ne قرار بگیرند به Glie تبدیل شده و به کلمه بعدی متصل می‌شوند:

من به او (مرد) بسته را داده ام

Gli ho dato il pacchetto

من به او (زن) بسته را داده ام

Le ho dato il pacchetto

من به شما (زن یا مرد) داده ام

Gliel’ ho dato

 

۵- آیا معنی جملات زیر را می‌دانید؟

 

So la mia lezione a menadito.

 

N’è ben sicuro?

 

Mi ero dimenticato di questo.

 

Me n’ero dimebticato.

 

Andata e ritorno.

 

L’ho visto una settimana fa.

 

Vietato fumare.

 

Resterò qualche giorno.

 

Fa ogni giorno sempre più caldo.

 

Sono venuto col rapido.

 

Cosa?

 

Si suole fare così.

 

پاسخ:

من درس خود را خوب بلدم.

So la mia lezione a menadito.

از آن کاملا مطمئنید؟

N’è ben sicuro?

این را فراموش کرده بودم.

Mi ero dimenticato di questo.

آن‌را فراموش کرده بودم.

Me n’ero dimenticato.

رفت و برگشت (مثل بلیط دوسره)

Andata e ritorno.

او را یک هفته پیش دیدم.

L’ho visto una settimana fa.

استعمال دخانیات ممنوع.

Vietato fumare.

چند روز خواهم ماند.

Resterò qualche giorno.

هر روز بیشتر هوا گرم می‌شود.

Fa ogni giorno sempre più caldo.

با قطار تندرو آمده ام.

Sono venuto col rapido.

چه؟

Cosa?

رسم است که چنین کنند.

Si suole fare così.