:Ventottesima Lezione

 

مروری بر درسهای گذشته

حالتان چطور است ؟

Come sta?

خوبم، متشکرم

Sto bene, grazie

 

1. برای رساندن معانی داشتن حالتی، قرار گرفتن به وضعی خاص یا ماندن و باقی بودن از مصدر  stare که شکل دومی از مصدر Essere است استفاده می‌کنیم.

 

داشتن کیفیت وحالت:

چطوری؟

Come stai?

خوبم، بدم

Stare bene, male

آسایش

Il bene stare

خاطر جمع باشید

Stia tranquillo

مردد بودن

Stare in forse

عاقل باش – شلوغ نکن

(tu) buono

دقت کنید

(voi) attenti

راحت باشید – بفرمایید بنشینید

Stia comodo

آرام باش – ساکت

Stia zitto

چیزها را به همان حال که هستند رها کردن

Lasciar le cose come stanno

 

قرار گرفتن یا ایستادن و نشستن به وضعی خاص :

سرپا بودن – ایستادن

Stare in piedi

نشسته بودن

Stare a sedere

به زانو در آمدن – به زانو نشستن

Stare a ginocchi

برپا

Sta ritto

 

ماندن و باقی بودن:

بروید من اینجا می‌مانم

Andate, Io sto qui

کمی هم با ما باشید

State un altro po’ con noi

در خانه ماندن

Stare in casa

بدون کتاب نمی‌توانم بمانم

Senza libri non posso strae

آرام ماندن

Star quieto

مقاومت و پایداری کردن

Star fermo, duro

من دیگر جستجو نمی‌کنم ( در جستجو نمی‌مانم)

Non sto più a cercare

او را راحت بگذار

Lascialo stare

کمی گوش بده – ببین چه می‌گویم

Stammi a sentire

گوش دادن – در حال گوش دادن باقی ماندن

Stare a ascoltare

در شرف … بودن

Stare per …

در شرف بیرون رفتن است

Sta per uscire

می‌خواهم بگویم

Stavo per dire

 

در شرف … بودن :

در شرف … بودن

Stare per …

در شرف بیرون رفتن است

Sta per uscire

می‌خواهم بگویم

Stavo per dire

 

طول کشیدن :

کمی دیگر خواهد بارید

Starà poco a piovere

آمدنش خیلی طول خواهد کشید؟

Starà molto a tornare?

 

مشغول بودن :

مشغول خواندن بود

Stava leggendo

 

سکونت داشتن :

در ییلاق زندگی کردن

Stare in campagna

حالا کجا سکونت دارید؟

Dove stai di casa ora?

 

آمدن، مناسب بودن :

این کلاه به من می‌آید

Questo capello mi sta bene

این رنگ به صورتت نمی‌خورد.

Questo colore non ti sta al viso

این کارها مناسب افراد تحصیلکرده نیست.

Son còse che non stanno bene a persone educate.

اینجوری خوب است؟

Sta bene così?

 

اکتفا کردن :

به ظواهر اکتفا کردن

Stare alle apparenze

به کلیات اکتفا کردن

Stare sulle generali

 

منوط بودن :

تا آنجا که به ما مربوط است

Per quanto sta in noi

با شماست

Sta in voi

اگر با من بود

Se stesse in me…

همه اش بسته به … است

Tutto sta nel…

 

بنابر آن چه :

بر حسب آن چه، بنابر آن چه

Stando a …

بنا بر آنچه می‌گویند

Stando a quanto si dice

 

حالت انتظار :

منتظرم که ببینم…

Sto a vedere…

باید منتظر بود و دید که …

Sta a vedere che…

حالا باید دید که…

Sta ora a vedere che…

خواهیم دید – تا ببینیم

Sraremo a vedere

 

اتفاق افتادن :

چه شده است؟

Che è stato?

 

متوقف شدن :

اندکی متوقف شد

Stette un poco

 

معانی متفرقه :

ممکن است

Può stare

حقیقت اینست که…

Fatta sta che…

شاهد باشید

State per testimony

نوبت توست – مال توست

Sta a te

بسیار خوب!

Sta bene !

2.  به کاربردهای Più di (بیشتر از) و Meno di (کمتر از) توجه کنید:

او داراتر از من است

È più ricco di me

ماه کوچکتر از آفتاب است

La luna è meno grande del sole

این قوطی کوچکتر از آن یکی است

Questa scatola è più piccolo di quella

 

اگر در جمله حرف اضافه باشد، یا بخواهیم دو صفت مربوط به یک شی را مقایسه کنیم،  از کلمات Più che و Meno che استفاده می‌شود:

من از شما راضی ترم تا ایشان

Sono più contento di lei che di loro

خانه دراز است تا بلند

La casa è più lunga che alta

بیشتر از آنچه خوانده ام حرف زده ام

Ho più parlato che letto

رفتن بهتر است تا ماندن

È meglio partire che restare

بیشتر سرکه هست تا روغن

C’è più aceto che olio

 

3. به تغییر شکل کلمه Bello (زیبا) در حالات مختلف دقت کنید:

الف) Bel در جلو اسامی مذکر که با حرفی بی‌صدا شروع شده باشد (بجز z یا s که دنبالش باز هم حرف بی‌صدا باشد):

جنس ظریف و زیبا

Il bel sesso

یک روز قشنگ

Un bel giorno

یک آیینه زیبا

Un bello specchio

 

ب) Bell’ در جلو اسامی مذکر که با حرفی صدادار شروع شده باشد:

مرد زیبا

Bell’ uomo

یک درخت زیبا

Un bell’ albero

 

ج) Bella در جلو اسامی مونث:

بانوی زیبا

Bella sigora

یک چیز قشنگ

Una bella cosa

 

جمع این کلمه مانند جمع کلمه Del‌است که قبلا توضیح داده شد:

وقتی جلوی اسم باشد:

گلهای زیبا

I bei fiori

اسبان قشنگ

Bei cavalli

درختان قشنگ

I begli alberi

چشمان زیبا

Begli occhi

 

وقتی دور از اسم باشد:

این گلها زیبا هستند

Questi fiori sono belli

این درختان زیبا هستند

Questi alberi sono belli

4.کلیه اسامی معنی مختوم به ore مذکر هستند:

درد

Il dolore

ارزش – لیاقت

Il valore

 

5. سعی کنید جملات زیر را خودتان معنی کنید:

 1. Siamo in due.
 2. Ho mangiato discretamente.
 3. La pizza è affollata.
 4. Vuol fare una gita al mare?
 5. I dia il resto.
 6. Nello scompatimento.
 7. Quanto costa?
 8. È a buon mercato.

 

 1. ما دوتایی هستیم. (فقط همین دونفرهستیم)
 2. من به قدر کفایت خورده ام
 3. میدان از جمعیت پر است.
 4. میخواهید در دریا سیاحتی بکنید؟
 5. باقی پول را به من پس بدهید.
 6. در کوپه.
 7. قیمتش چند است؟
 8. ارزان است.