حروف تعریف در زبان ایتالیایی

حروف تعریف در زبان ایتالیایی

حروف تعریف نامعین:

The تو زبون انگلیسی یادتون هست؟ تو زبون ایتالیایی یه نمه بیشتره (۷ تاست). هر وقت بخواید یه اسمی بگید مثل کتاب، پرنده، پدر و … باید قبلش یه حرف تعریف معین هم بذارید.

La

اسم مفرد و مونث باشه و با حروف بیصدا شروع بشه

Il

اسم مفرد و مذکر باشه و با حروف بیصدا شروع بشه بجز استثناء زیر

Lo

اسم مفرد و مذکر باشه و با حروف s, z, x, gn, pn, ps  شروع بشه

I

اسم جمع و مذکر باشه و با حروف بیصدا شروع بشه بجز استثناء زیر

Gli

اسم جمع و مذکر باشه و با حروف  s, z, x, gn, pn, ps شروع بشه

Le

اسم جمع و مونث باشه و با حروف بیصدا شروع بشه

L’

اسم مفرد باشه و با حروف صدا دار شروع بشه

 

چند تا مثال ببینید:

شب                   La notte

قورباغه             La rana

پدر                    Il padre

کتاب                  Il libro

کتابها                 I libri

نویسنده ها          Gli scrittori

خانمها                Le donne

قورباغه ها         Le rana

دوست (دختر)       L’amica

دوست (پسر)       L’amico

برای تبدیل یه اسم مفرد به جمع، حرف آخر کلمات رو به ترتیب زیر عوض کنید:

a به e

o به i

e به i

اینم مثالهاش:

اسم مفرد

اسم جمع

معنی

La Polizia

Le Polizie

پلیس

Il Medico

I Medici

پزشک

La Cassaforte

Le Cassaforti

صندوق

 

حروف تعریف نامعین:

 حالا a و an انگلیسی یادتونه؟ تو زبون ایتالیایی یه نموره بیشتره (۴ تاست). هر وقت بخواید یه اسمی بگید مثل کتابی، یه پرنده، پدری و … باید قبلش یه حرف تعریف نامعین هم بذارید.

Una

اسم مفرد و مونث باشه و با حروف بیصدا شروع بشه

Un

اسم مفرد و مذکر باشه و با حروف بیصدا شروع بشه بجز استثناء زیر

Uno

اسم مفرد و مذکر باشه و با حروف s, z  شروع بشه

Un’

اسمی که  با حروف صدادار شروع بشه

چندتا مثال از حروف تعریف نا معین:

مادری                            Una Madre

دختری                            Una Ragazza

یک پسر                         Un Ragazzo

یک نویسنده                     Uno Scrittore

یک دوست (دختر)             Un’ Amica

در پست بعدی بعد از یه زنگ تفریح در مورد ضمایر صحبت خواهیم کرد.