جدول شماره ۷

جدول ایتالیایی

۱- ظاهری، بیرونی

۲- پاشیدن، جاری ساختن

۳- پایین تر، پست تر، پایین گذاشتن

۴- فریب دادن حریف، فریفتن، اغفال کردن

۵- بازی کردن

۶- شعبه، قسمت

۷- واگذاری، رها کردن، ترک کردن

۸- دوشس، بانوی دوک

۹- نمایش، اشاره کردن بر، ارائه

۱۰- دایره، حلقه

۱۱- پیش رفتن، اقدام کردن، پرداختن به

۱۲- باهم


پاسخ جدول هفته قبل

 جدول ایتالیایی هفته

 

 

۱- اداره کردن ومدیریت

۲- همراه بودن(با)، مصاحبت کردن(با)

۳- پیشنهادکردن، توصیه وسفارش کردن

۴- مخالف، معکوس، مقابل

۵- تفاوت و اختلاف

۶- دستیاری و همدستی

۷- چشمگیرونمایشی، دراماتیک

۸- مالیخولیا

۹- گردآوری وجمع آوری، کامپایل وترجمه

۱۰- استدلال

۱۱- نسبت دادن، اسنادکردن

۱۲- معامله ومعاوضه،مذاکرات وگفتگوها

Amministrare
Accompagnare
Raccomandare
Contrapposto
Differenza
Assistenza
Drammatico
Malinconia
Compilazione
Ragionamento
Attribuire