یک روز ماهیگیری (قسمت اول)

تمریناتی برای مکالمه - یک روز ماهیگیری

پدری همراه با مارکو، پسر ازدواج کرده ش، می‌خوان برن ماهیگیری. اونا تو اتاق نشیمن نشسته ان و از تلوزیون فوتبال نگاه می‌کنند…

دریافت فایل صوتی مکالمات با سرعت کم زیاد از اینجا:

 

 

Una giornata di pesca (1)

Padre: Hei, Marco, cosa ne dici di andare su al lago, sabato mattina per pescare un po’. Ho sentito che i branzini stanno veramente abboccando!

پدر: هی، مارکو، چی میگی اگه بریم دریاچه، صبح شنبه واسه یه کم ماهیگیری. شنیدم که ماهی های خاردار واقعا عالی هستند.

Figlio: Mmm, non sono sicuro. Teresa mi vuole fare pitturare le imposte­finestra questo sabato. Che bel programma!

پسر: مم، مطمئن نیستم، ترزا از من میخاد پشت پنجره ایها را این شنبه رنگ کنم. چه برنامه ای!

 

Padre: Va’ bene, aspettiamo che il primo tempo sia finito così possiamo pensarci meglio. Sembra che qui possano segnare!

پدر: بسیار خب، صبر کنیم نیمه اول تموم بشه، اینطوری بهتر می‌تونیم فکر کنیم. به نظر میاد که اینجا می‌تونند امتیاز بگیرند!

 

Figlio: Okay. Mentre guardiamo cerco di escogitare qualcosa. Wow, guar­da quello! Ah, ha tirato fuori! Quello era un goal sicuro!

پسر: باشه. همینطور که نگاه می‌کنیم، می‌گردم راهی پیدا کنم. وای، اونو نگاه کن! آه، کشید کنار! بدون شک یه گل بود!

 

Padre: Questa gente è pagata abbastanza bene, da pensare che possano almeno controllare la palla! Esattamente nelle sue mani!

پدر: به اندازه کافی به اینا پول میدن، فکر می‌کنی اونا می‌توانند حداقل توپو کنترل کنن! درست تو دستاش بود.

 

Figlio: Non avrebbero dovuto mai lasciare andare via Bruni. Non era veloce, ma poteva sicuramente fare dei numeri da circo. Penso che chi­amerò Teresa e le dirò che tu mi stai facendo sentire in colpa a non andare sabato. Io potrei fare le imposte-finestra domenica.

پسر: نباید هیچ وقت می‌ذاشتن برونی بره. اون سریع نبود، اما مطمئنا میتونه تو سیرک کاری داشته باشه. فکر می‌کنم که به ترزا زنگ بزنم و بهش بگم که تو باعث شدی احساس گناه کنم و شنبه نمی‌تونم بیایم. می‌تونم پشت پنجره ایها رو یکشنبه انجام بدم.

 

Padre: Okay. E io verrò là e ti aiuterò. Posso portare il mio sabbiatore, che può dimezzare il tempo necessario. Forse tua madre potrebbe portare là un piccolo picnic per pranzo. E lei può anche dare un’ occhiata ai ragazzi.

پدر: خوبه. من اونجا میآیم و کمکت می‌کنم. میتوانم سندبلاست خودمو بیاورم، که زمان لازم رو نصف کنه. شاید مادرت بتونه غذای کوچکی واسه ناهار بیاره. و در ضمن اون میتونه چشمش به بچه ها هم باشه.

 

Figlio: Il programma mi piace sempre di più! Allora, sabato partiamo presto e vediamo se riusciamo ad essere sul lago prima degli altri. C’è solo un posto veramente buono, vicino alla punta, dove però, i pesci finiscono subito.

پسر: من این برنامه رو همیشه بیشتر دوست دارم! بسیار خب، شنبه اول وقت میریم و ببینیم که آیا میتونیم رو دریاچه از بقیه موفق تر باشیم. تنها یه جای واقعا خوب، نزدیک نقطه ایکه ماهیهاش زود تموم میشه وجود داره.

 

Padre: Per me va bene. Allora cosa ne dici di passarmi a prendere alle 5? Andando là possiamo fermarci per colazione alla vecchia Osteria del Pino.

پدر: واسه منم همینطوره. خب چطوره اگه بگم منو ساعت ۵ بیدارکنی؟ سر راه میتونیم واسه صبحونه تو مهمانسرای کاج قدیمی، توقف کنیم.

 

Figlio: Perfetto. E meglio andare a casa adesso. Si stà facendo tardi e voglio che Teresa sia di buon umore quando le dico della nostra gita. D’altra parte, la partita non sembra meriti di essere guardata! Salutami mamma — mi dispiace di non averla vista. Ci vediamo sabato.

پسر: عالیه. بهتره حالا برم خونه. داره دیر میشه و می‌خوام ترزا تو مود خوبی باشد وقتی درباره سفرمون بهش میگم. از طرف دیگه، به نظر میاد بازی ارزش دیدن نداره! سلام منو به مامان برسون — ببخشید که ندیدمش. شنبه میبینمتون