یک روز ماهیگیری (قسمت سوم) 

روی دریاچه، هوا خیلی عالیه و در همین حال پدر یه ماهی دیگه هم می‌گیره…

 

یک روز ماهیگیری - وب سایت ایتالیا و زبان ایتالیایی

 

Una giornata di pesca (3)

 

Padre: Accidenti! Non capita troppo spesso che ci stanchiamo a causa dei troppi pesci che abboccano! Che incredibile giornata!

پدر: اوه! اغلب زیاد پیش نمیاد که به خاطر گرفتن ماهی های زیاد خسته بشیم! چه روز عالی ایه!

 

Figlio: Sono d’accordo — questo lago è normalmente pieno di barche pigiate assieme come una scatola di sardine, ma oggi abbiamo quasi il posto solo per noi.

پسر: موافقم — این دریاچه معمولا پر از قایق‌هایی ایه که کنار هم مثل یه قوطیه ساردین ازدحام کردن، اما امروز تقریبا یه جا تنها واسه خودمون داریم.

 

Padre: Penso di avere bisogno di una sosta per fare un pranzettino. Mi è venuto un pò di appetito.

پدر: فکر کنم یه وقفه ای واسه یه ناهار کوچولو لازم دارم. داره کمی گرسنه ام میشه.

Figlio: Hai ragione, cosa ne pensi di un panino? Son: You’re right, how about a sandwich?

پسر: حق با توئه، در مورد یه ساندویچ چی فکر میکنی (نظرت چیه)؟

 

Padre: Sì, con una birra fresca e un po’ di riposo — Umm, sembra che i panini non siano stati confenzionati troppo bene!

پدر: آره، با یه آبجو خنک و کمی استراحت — اووم، در نظر بگیر که ساندویچ ها خیلی خوب بسته بندی نشده باشن!

 

Figlio: Che cosa gli è successo?

پسر: چه اتفاقی براشون افتاده؟

 

Padre: Oh no, il ghiaccio si è sciolto ed è colato dentro la scatola dei panini!

پدر: آه نه، یخ آب شده و تو صندوق ساندویچ ها چکه کرده!

 

Figlio: Oh, non dirmelo! Sono affamato come un orso! Guardiamo se ne possiamo trovare un paio che sono solo un pò inzuppati.

پسر: آه، نگو! من مثل یه خرس گرسنمه! بذار ببینیم می‌تونیم یه جفت پیدا کنیم که تنها کمی خیس باشن.

 

Padre: Non lascio che un po’ di acqua nel mio panino rovini un giorno meraviglioso. Eccoti quà!

پدر: اجازه نمیدم که یه کمی آب تو ساندویچم، یه روز شگفت انگیزو خراب کنه. تو هم همینطور!

 

Figlio: Grazie.

پسر: ممنونم.

 

Padre: Questo tempo è perfetto — soleggiato e caldo, ma non troppo.

پدر: این هوا عالیه — آفتابی و گرم، اما نه زیاد.

 

Figlio: Sì, lo sò. Non avremmo potuto chiedere un giorno migliore — ma un pranzo migliore si!

پسر: آره، می‌دونم. ما نمی‌تونیم یه روز بهتر بخوایم — اما یه ناهار بهترو چرا!

 

Padre: Ho assaggiato panini peggiori — e in giorni quando i pesci non abboccavano neanche.

پدر: من ساندویچ های بدتری (هم) چشیدم — و روزایی که هیچ ماهیی صید نشده.

 

Figlio: Sì, non posso veramente lamentarmi — e adesso abbiamo quasi raggiunto il limite fissato.

پسر: آره، واقعا نمی‌تونم شکایتی بکنم — و حالا ما تقریبا به حد معینی صید کردیم.

 

Padre: E abbiamo catturato alcuni branzini di buona dimensione.

پدر: و چندتا ماهی خاردار به اندازه خوبی گرفتیم.

 

Figlio: Lo sò. Non vedo l’ora di pesare i miei.

پسر: می‌دونم. فشار رومو حالا حس نمی‌کنم (نمی‌بینم).

 

Padre: Questa giornata sembra che inizi a diventare una di quelle “leggende da pescatore” a cui nessuno crede!

پدر: امروز به نظر میاد که با چیزی مثل ” افسانه ماهیگیری” شروع بشه. هیشگی باور نمی‌کنه!