دریافت ترانه Ricordati di me از آنتونلو وندیتتی - Antonello Venditti

 

 

Ricordati di me, questa sera che non hai da fare,

منو به خاطر بیار، امشب که کاری نداری،

e tutta la città è allagata da questo temporale

و تمام شهر از این توفان غرق در آبه

e non c’è sesso e non c’è amore, ne tenerezza nel mio cuore.

و تو قلبم نه س ک سی هست، نه عشقی،(و) نه محبتی

Capita anche a te di pensare che al di là del mare

و حتی به خاطر توئه که فکر می‌کنم، اونور آب

vive una città dove gli uomini sanno già volare,

شهری هست که مردمش از قبل پرواز کردن رو میدونن

e non c’è sesso senza amore, nessun inganno nessun dolore,

و س ک سی بی عشق نیست، نه فریبی نه دردی

e vola l’anima leggera

و روح سبک پرواز می‌کنه

Sarà quel che sarà, questa vita è solo un’autostrada,

میشه که این شب، این زندگی تنها یه جاده باشه

che mi porterà alla fine di questa giornata,

که منو به انتهای این روز می‌رسونه

e sono niente senza amore, sei tu il rimpianto e il mio dolore

و من بدون عشق هیچم، تو حسرت و درد منی،

che come il tempo mi consuma.

که مثل زمان منو خسته و فرسوده می‌کنه

Lo sai o non lo sai, che per me sei sempre tu la sola,

می‌دونی یا نمی‌دونی، که تنها تو همیشه واسه منی

chiama quando vuoi, basta un gesto forse una parola,

هر وقت می‌خوای منو صدا کن، تنها یه اشاره شایدم یه کلمه کافیه

che non c’è sesso senza amore, è dura legge nel mio cuore,

چون س ک سی بی عشق نیست، قانونی محکم تو قلب منه

che sono un’anima ribelle.

که قلبی نا آرامه

Ricordati di me, della mia pelle, ricordati di te com’eri prima,

منو به خاطر بیار، از تنم (پوست من)، به یاد بیار قبلا چطور بودی

il tempo lentamente ti consuma.

زمان به اهستگی فرسوده ات می‌کنه

Ma non c’è sesso e non c’è amore, ne tenerezza nel tuo cuore

اما س ک س و عشقی نیست، محبتی تو قلبت نیست

che raramente s’innamora.

که به ندرت عاشق بشه

Ricordati di me, quando ridi, quando sei da sola,

منو به خاطر بیار، وقتی می‌خندی، وقتی تنهایی

fidati di me, questa vita e questo tempo vola

بهم اعتماد کن، این زندگی و این زمان می‌گذره (پرواز می‌کنه)