ترانه Cercami از رناتو زرو (Renato Zero)

 

 

 

 

Cercami, come e quando e dove vuoi
cercami, è più facile che mai
cercami, non soltanto nel bisogno
tu cercami, con la volontà e l’impegno, rinventami.

دنبالم بگرد، هر طور، هرموقع و هرجایی که می‌خوای
دنبالم بگرد، هیچ وقت این قدر آسون نبوده
دنبالم بگرد، نه فقط موقع نیاز
دنبالم بگرد با خواست و اراده، دوباره منو بساز

 

Se mi vuoi allora cercami di più

tornerò solo se ritorni tu
sono stato invadente, eccessivo lo so
il pagliaccio di sempre, anche quello era amore però.

اگه منو می‌خوای، پس بیشتر دنبالم بگرد

برمی‌گردم به شرطی که تو برگردی

بیش از حد مزاحم بودم، می‌دونم
همیشه دلقک بودم، گرچه اینم رو هم رفته عشق بود


Questa vita ci ha puniti già
troppe quelle verità che ci son rimaste dentro.

این زندگی از قبل ما رو مجازات کرده
حقایق زیادیه که درون ما باقی مونده.

Oggi che fatica che si fa
come è finta l’allegria, quanto amaro disincanto.

امروز از پا افتادیم
چطور خوشی ها به آخر رسید، چقدر تلخ از رویا بیدار شدیم

Io sono qui, insultami feriscimi
sono così, tu prendimi o cancellami
adesso sì tu mi dirai che uomo mai ti aspetti!

من اینجا هستم، بهم توهین کن، زخم بزن
اینطوریم، منو ببر یا فراموشم کن
حالا بهم میگی که مردی نبودم که انتظارشو داشتی!

io mi berrò l’insicurezza che mi dai
l’anima mia farò tacere pure lei
se mai vivrò di questa clandestinità per sempre.

من نا امنی رو که بهم دادی قبول می‌کنم (می‌نوشم)
روح من،  آروم می‌گیره،
اگه برای همیشه تو این مخفیگاه زندگی نکنم.

Fidati, che hanno un peso gli anni miei
fidati, e sorprese non ne avrai
sono quello che vedi io pretese non ho
se davvero mi credi di cercarmi non smettere no.

بهم اعتماد کن، چرا که سال های من ارزش داره
بهم اعتماد کن، غافلگیر نمی‌شی
من همینم که میبینی، ادعایی ندارم
اگه واقعا بهم اعتماد داری، دنبالم بگرد، دست برندار

Questa vita ci ha puniti già
l’insoddisfazione qua c’ha raggiunti facilmente
così poco abili anche noi a non dubitare mai
di una libertà indecente.

زندگی قبلا ما رو مجازات کرده
اینجا ناخشنودی راحت به ما غلبه می‌کنه
این طوری حتی ما هم نمی‌تونیم اعتماد داشته باشیم
تو یه ازادی شرم آور.

Io sono qui ti seguirò ti basterò
non resterò una riserva questo no
dopo di che quale altra alternativa può salvarci.

من اینجام، دنبالت میام، برات کافیم
به عنوان یه ذخیره، نمی‌مونم

بعد از (اون)، چه جایگزین دیگه ای می‌تونه ما رو حفظ کنه

Io resto qui mettendo a rischio i giorni miei
scomodo sì perché non so tacere mai
adesso sai senza un movente non vivrei comunque.

اینجا می‌مونم رو روزهام ریسک می‌کنم

آسون نیست چون هیچوقت آروم نبودم
حالا می‌دونی بی دلیل زندگی نمی‌کنم

 

Cercami, cercami, non smettere.

دنبالم بگرد، دنبالم بگرد، دست برندار