لورا پاوزینی laura pausini - ترانه های ایتالیایی

Cinque giorni che ti ho perso
پنج روز است که تورا گم کرده ام

quanto freddo in questa vita
این زندگی چقدر سرد است

ma tu
اما تو

non mi hai cercato più
هیچ گاه به دنبالم نگشته ای

troppa gente che mi chiede
مردم زیادی که (در این مورد) از من سوال می‌کنند

scava dentro la ferita
درون زخمم را می‌شکافند

e in me
و (زخم) درونم

non cicatrizzi mai
هیچگاه خوب نمی‌شود

faccio male anche a un amico
من نیز دوستی را می‌آزارم

che ogni sera è qui
که هر شب اینجاست

gli ho giurato di ascoltarlo
قسم می‌خورم که به او گوش خواهم داد

ma tradisco lui e me
اما به او و خودم خیانت می‌کنم

perché quando tu sei ferito non sai mai
زیرا زمانی که خود را زخم زدی هیچگاه ندانستی

oh mai
آه هیچگاه (ندانستی)

se conviene più guarire
که آن بهتر می‌شود

o affondare giù
یا بیشترغرق می‌شود

per sempre
برای همیشه

amore mio come farò a rassegnarmi a vivere
عشق من، چگونه میت‌وانم خود را به زندگی تسلیم کنم

e proprio io che ti amo ti sto implorando
و دقیقا منی که دوستت دارم، التماست کنم

aiutami a distruggerti
کمکم کن نابودت کنم

cinque giorni che ti ho perso
پنج روز است که تورا گم کرده ام

mille lacrime cadute
هزاران اشک چکیده

ed io
و من

inchiodato a te
بسته ام به تو

tutto e ancora più di tutto
همه چیز و حتی بیش از آن را

per cercare di scappare
به دنبال راه فرار هستم

ho provato a disprezzarti
سعی کرده ام تحقیرت کنم

a tradirti a farmi male
به تو خیانت کنم، خود را بیازارم

perché quando tu stai annegando non sai mai
زیرا زمانی که خود را غرق کردی ندانستی

oh mai
آه هیچ گاه (ندانستی)

se conviene farsi forza
که آن قویتر می‌شود

o lasciarsi andare giù
یا رهایت میکند تا پائین بروی

nel mare
در دریا

amore mio come farò a rassegnarmi a vivere

عشق من، چگونه میتوانم خود را به زندگی تسلیم کنم

e proprio io che ti amo ti sto implorando
و دقیقا منی که دوستت دارم، التماست کنم

aiutami a distruggerti
کمکم کن نابودت کنم

se un giorno tornerò nei tuoi pensieri
اگر روزی میان افکارت بازگردم

mi dici tu chi ti perdonerà
تو می‌گویی چه کسی فراموشت می‌کند

di esserti dimenticata ieri
برای فراموش کردن دیروزت

quando bastava stringersi di più
کافیست همدیگر را محکمتر در آغوش بگیریم

parlare un po’
(و) کمی حرف بزنیم