ترانه « به قلبت گوش کن » از لورا پائوزینی (Laura Pausini)

 

ترانه « به قلبت گوش کن » از لائورا پائوزینی (Laura Pausini)، تقدیم به ندای عزیز.

 

 

Ehi adesso come stai?

هی، الان چطوری؟

Tradita da una storia finita

فریب خورده از داستانی که به آخر رسیده

E di fronte a te l’ennesima salita

.
و جلوت راههای سخت بی‌شمار

Un po’ ti senti sola,

کمی احساس تنهایی می‌کنی

Nessuno che ti possa ascoltare,

هیچ کس نیست که بتونه بهت گوش بده

Che divida con te i tuoi guai,

و مشکلاتت رو باهات قسمت کنه

Mai! tu non molare mai!

هرگز! تو هیچ وقت خورد نمیشی!

Rimani come sei,


همین طور که هستی بمون

Insegui il tuo destino,

سرنوشتت رو دنبال کن

Perch tutto il dolore che hai dentro

چون تموم دردی که درونت داری

Non potrai mai cancellare il tuo cammino

هیچ وقت نمی‌تونه سد راهت بشه

E allora scoprirai

و حالا کشف می‌کنی

Che la storia di ogni nostro minuto

که داستان هر دقیقه ما

Appartiene soltanto a noi.

تنها به ما تعلق داره

Ma se ancora resterai,

اما اگه هنوز موندی

Persa senza una ragione

بی دلیل   گم شو

In un mare di perch

توی دریایی از “چرا”

Dentro te ascolta il tuo cuore

درونت به قلبت گوش کن

E nel silenzio troverai le parole

و تو سکوت کلمات رو پیدا می‌کنی

Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare

چشماتو ببند و برو

Prova a arrivare dentro il pianeta del cuore

سعی کن به سیاره قلبت برسی

difficile capire

فهمش مشکله

Qual la cosa giusta da fare

انجام چه کاری درسته ؟

Se ti batte nella testa un’emozione

اگه حسی به سرت ضربه زد

L’orgoglio che ti piglia

غروری که تو رو می‌گیره

Le notti in cui il rimorso ti sveglia

شب‌هایی که پشیمونی و حسرت بیدارت می‌کنه

Per la paura di sbagliare

واسه ترس از اشتباه کردن

Ma se ti ritroverai
اما اگه خودتو پیدا کنی

Senza stelle da seguire

بدون دنبال کردن ستاره

Tu non rinunciare mai

هیچوقت تسلیم نمیشی

Credi in te! Ascolta il tuo cuore!

به خودت اعتماد کن! به قلبت گوش کن!

Fai quel che dice anche se fa soffrire.

کاری رو که میگه انجام بده حتی اگه رنجت بده

Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare,

چشماتو ببند و برو

Prova a volare oltre questo dolore.

سعی کن رو این درد پرواز کنی

Non ti ingannerai

خودتو فریب نخواهی داد

Se ascolti il tuo cuore,

اگه به قلبت گوش بدی

Apri le braccia fino quasi a toccare

دستاتو باز کن تا به آغوش بکشی

Ogni mano, ogni speranza, ogni sogno che vuoi

هر دست، هر امیدی و هر رویایی رو که می‌خوای

Perch poi ti porter fino al cuore di ognuno di noi.

چون بعد اون تو رو تا قلب هریک از ما می‌بره

Ogni volta, che non sai cosa fare,

هر موقعی که نمی‌دونی چیکار کنی

Prova a volare, dentro il pianeta del cuore.

سعی کن پرواز کنی داخل سیاره قلب

Tu tu prova a volare

تو، تو سعی کن پرواز کنی

Do do do dov’ il pianeta del cuore.

به سیاره قلبت

Tu tu tu dentro il pianeta del cuore

تو، تو، تو به داخل سیاره قلب