برای اینکه ترانه بی مزه قبلی زیادی صدر نشین نباشه و هی جلو چشمم نیاد، واسه تجدید روحیه خودم، میرم سراغ یه ترانه دوست داشتنی دیگه از آدریانو چلنتانو.

چلنتانو

چلنتانو اونقدر آهنگ‌های قشنگ داره که انتخاب یه دونه اش خیلی برام سخته، واسه همین چشممو می‌بندم و دست میذارم رو آهنگ… Per averti

Per averti

Girasoli a testa in giù
گل های آفتاب گردان با سری رو به زمین،


avviliti come me
نا امید، مانند من.


come posso immaginare
چطور می‌توانم تصور کنم،


tutta la vita senza te
تمام زندگیم را بدون تو.


per averti
برای بدست آوردنت،


farei di tutto
هر کاری می‌کنم،


tranne perdere la stima di me stesso
بجز از دست دادن عزت نفسم،


e se è questo
و اگر این چیزی است،


che tu mi chiedi
که تو از من می‌خواهی،


io ti perdo ma stavolta resto in piedi
تو را از دست می‌دهم، اما اینبار روی پاهایم می‌ایستم.


anche se qui dentro me qualcosa muore
حتی اگر چیزی درون من بمیرد.


si per averti – per averti
برای بدست آوردنت – برای داشتنت،


farei di tutto
هر کاری می‌کنم.


ma rinuncio con dolore
اما با درد انکار می‌کنم.


si per averti – farei di tutto
بله، برای داشتنت – هر کاری میکنم،


ma non ti voglio, non ti voglio
اما تو را نمیخواهم، تو را نمی‌خواهم،


senza amore.
بدون عشق (به خودم).


Tu due cuori non li hai
تو دو قلب نداری،


e a me non basta la metà
و نیمه آن (نیز) برایم کافی نیست.


se tu scegliere non sai
اگر نمی‌دانی چطور انتخاب کنی،


scelgo io che male fa…
من برایت انتخاب خواهم کرد، چه فرقی می‌کند…


Ma senza voglia
اما بی اشتیاق،


e senza futuro
و بی آینده،


vado incontro tutto solo a un cielo nero.
کاملا تنها، در یک آسمان سیاه خواهم افتاد.


Io non mi vendo
نمی‌خواهم خودم را بفروشم.


ma sto morendo
اما در حال مردنم.


morsicato da un serpente e senza siero
توسط ماری گزیده شده ام بدون دارویی.


disperato ma però un uomo vero.
نا امید، اما هنوز یک مرد واقعی.


Si per averti – farei di tutto
بله، برای داشتنت – هر کاری می‌کنم.


ma non voglio avere un animo più brutto
اما نمی‌خواهم روحی زشت داشته باشم.


si per averti farei di tutto
بله، برای داشتنت – هر کاری می‌کنم،


tranne perdere la stima di me stesso
بجز از دست دادن عزت نفسم…