انگلیسی و ایتالیاییانگلیسی و ایتالیایی

اکثر بچه هایی که می‌خوان ایتالیایی بخونن، معمولا زبون انگلیسی رو تا حدی بلدن. استفاده از شباهت‌های بین این دوتا زبون کمک زیادی برای یادگیری سریع ایتالیایی میتونه باشه.

لغت‌های زیادی رو تو زبون ایتالیایی پیدا می‌کنید که قیافه و معنی‌شون مشابه معادل انگلیسیشونه، مثلا یه نگاه به کلمه های زیر بندازید:

انگلیسی

ایتالیایی

The radio

La radio

The profession

La professione

The medicine

La medicina

The telephone

Il telefono

The theater

Il teatro

Political

Politico

اگه به قواعد اختلاف اسپل دو زبون توجه کنید، اغلب موارد می‌تونید معادل ایتالیایی یه لغت انگلیسی رو به درستی حدس بزنید:

مثال ایتالیایی

مثال انگلیسی

ایتالیایی

انگلیسی

parco – sacco

park – sack

c یا cc

k یا ck

frase – telefono

phrase-telephone

f

ph

fisso – esercizio

fixed – exercise

s یا ss

x

teatro

theater

t

th

forza – razza

force – race

z یا zz

c

stile

style

i

y

corte

court

o

ou

conversazione

conversation

zione

tion

famoso

famous

oso

ous

حالا به چندتا مثال دیگه توجه کنید تا تفاوت‌های بین لغات انگلیسی و ایتالیایی رو بهتر متوجه بشید:

انگلیسی

ایتالیایی

automobile

automobile

hotel

hotel

area

area

gas

gas

idea

idea

radio

radio

color

colore

annual

annuale

commercial

cammericale

special

speciale

list

lista

problem

problema

person

persona

cause

causa

figure

figura

medicine

medicina

rose

rosa

minute

minuto

use

uso

tube

tubo

cost

costo

moment

momento

generous

generoso

famous

famoso

precious

prezioso

delicious

delizioso

Philosophy

filosofia

geography

geografia

history

storia

nation

nazione

action

azione

collection

collezione

مورد دیگه ترتیب لغات در جملات هست که تو اغلب موارد یکسان هست. توجه به این نکته باعث میشه بدون اینکه اطلاعات گرامری زیادی داشته باشید، جمله ایتالیایی مورد نظرتونو بسازید:

Roma è la capitale d’Italia .

Rome is the capital of Italy.

I turisti visitano musei, teatri e monumenti.

The tourists visit museums, theaters and monuments.

موفق باشید.