اعداد در زبان ایتالیایی - آموزش زبان ایتالیایی

خواندن اعداد در زبان ایتالیایی

این پست یه کمی طولانیه اما نترسید هیچی توش نیست و همش شبیه به همه!

صفر         Zero

یک           Uno

دو             Due

سه            Tre

چهار         Quattro

پنج            Cinque

شش          Sei

هفت          Sette

هشت        

Otto

نه             Nove

ده             Dieci

یازده         Undici

دوازده       Dodici

سیزده        Tredici

چهارده      Quattordici

پانزده        Quindici

شانزده       Sedici

هفده          Diciassette

هجده         Diciotto

نانزده        Dicianove

بیست         Venti

سی           Ternta

چهل          Quaranta

پنجاه         Cinquanta

شصت       Sessanta

هفتاد          Settanta

هشتاد        Ottanta

نود            Novanta

صد           Cento

هزار         Mille

یک میلیون                       Un Milione                      

یک میلیارد،یک بیلیون            Un Miliardo, Un Bilione

 

برای اعداد مابین اینا هم از ترکیبشون استفاده کنید. مثلا :

هزارو نهصد و هشتاد و یک          Mille novecento ottantuno

دو هزار و شش                                                 Due mila sei

 

حالا اعداد ترتییی:

اول، اولین                  Prima

دوم، دومین Secondo           

سوم، سومین                Treza

چهارم، چهارمین         Quatro

پنجم، پنجمین              Quinto

ششم، ششمین               Sesto

هفتم، هفتمین              Settimo

هشتم، هشتمین            Ottavo

نهم، نهمین                  Nono

دهم، دهمین               Decimo

 

یه چندتا ترکیب هم در همین زمینه:

اولین بار، بار اول       Prima volta

دو بار                         Due volta

سه بار                         Tre volta

 

اعداد کسری:

یک دوم یا نصف         Un mezzo

یک سوم                    Un terzo

یک چهارم                  Un quarto

یک ممیز دو(1.2)       Uno ponto due

هر عددی هم که خواستید به درصد بگید، آخرش یه Percentoاضافه کنید.