گفتن اعمال ریاضی:

چهار عمل اصلی

diciotto più venti fa trentotto 

18 + 20 = 38

novantacinque meno sedici fa settantanove 

95 – 16= 79

undici per cinque fa cinquantacinque 

11 x 5 = 55

trentanove diviso tredici fa tre 

39 : 13 = 3

 

گفتن تاریخ:

روزهای هفته

ماههای سال

دوشنبه

lunedì

ژانویه

gennaio

سه شنبه

martedì

فوریه

febbraio

چهارشنبه

mercoledì

مارس

marzo

پنج شنبه

giovedì

آوریل

aprile

جمعه

venerdì

مه

maggio

شنبه

sabato

ژوئن

giugno

یکشنبه

domenica

ژوئیه

luglio

 

 

آگوست

agosto

 

 

سپتامبر

settembre

 

 

اکتبر

ottobre

 

 

نوامبر

novembre

 

 

دسامبر

dicembre

 

مثال:

پانزده سپتامبر

15 settembre

اول ژانویه

primo gennaio

کریسمس 25 دسامبر است.

Natale è il 25 dicembre.

تولد من 11 مارس است.

Il mio compleanno è l’11 (undici) marzo.

عید پاک در 1999، 4 آوریل خواهد بود.

Pasqua nel 1999 sarà il 4 aprile.

اول ماه مه وز کارگر است

Il primo maggio è la Festa del Lavoro

25 آوریل روز ملی ایتالیا است.

il 25 (venticinque) aprile è festa nazionale in Italia.