ساعت

این جلسه درباره پرسیدن و اعلام ساعت صحبت میکنیم. پوسترآموزشی هم براتون تهیه کردم که میتونید اینجا ببینید. اعلام ساعت تو ایتالیایی خیلی آسونه و مثل فارسی میمونه. مثالهای زیر رو بخونید تاخودتون ببینید:

ساعت چنده؟                                Che ora e’?

ببخشید، میشه بگید ساعت چنده؟        Scusi, mi puodire che ora e’?

یک و پنح دقیقه                             E l’una e cinque

دو و نیمه                                     Sono due e mezzo       

سه و ربع                                    Tre e un quarto

چهار و بیست دقیقه                        Quattro e venti minuti

پنج و بیست وپنج دقیقه                    Cinque e venti cinque minuti

شش و نیم                                    Sei e mezzo

بیست وپنج دقیقه به هفت                  Manca venti cinque minuti alle sette

بیست دقیقه به هشت                       Manca venti minuti alle otto

یک ربع به نه                               Manca un quarto alle nove

ده دقیقه به ده                                Dieci minuti alle diechi

پنج دقیقه به یازده                          Cinque minuti alle undici

ساعت دوازده(ظهر)                       Mezzo giorno

نصفه شب                                   Mezzo notte

شش وچهل دقیقه بعد از ظهر            Sei e quaranta minuti del pomeriggio

یک و چهل دقیقه بعد از ظهر            Uno e quaranta minuti del pomeriggio

در پنج دقیقه                                 In cinque minuti

در یک ربع                                 In un quarto

نیم ساعت قبل                               Meaa’ora prima

حدود دو ساعت                             Circa due ore

بیشتر از ده دقیقه                           Piu di dici minuti

کمتر از سی ثانیهMeno di  trenta secondi                         

جلو میره                                     Va avanti

عقب میمونه                              Va dietro  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *